Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Таня Цончева
Проф., дн - ИОХЦФ


(+359 2) 9796640
(+359 2) 9606111

email: tsoncheva@orgchm.bas.bg


Области на научен интерес
 • Синтез на микро-/мезопорести силикати и наноструктурирани оксиди.
 • Разработване на методики за функционализиране с различни органични групи на наноразмерни мезопорести силикатни материали с различна морфология.
 • Модифициране на мезопорести материали с наноразмерни преходни метали и метални оксиди.
 • Физикохимично характеризиране на модифицирани материали посредством: температурно-програмиран гравиметричен анализ, ИЧ- и УВ-спектроскопия, адсорбционни методи и др.
 • Изследване на каталитични свойства на модифицирани нанокомпозитни материали:
  - превръщане на метанол до въглеводороди, водород, СО и метан като източник на алтернативно екологосъобразно гориво от възстановими източници и за получаването на газови смеси за някои индустриални процеси;
  - каталитично пълно окисление на летливи органични съединения за опазване и очистка на околната среда;
  - превръщане на алкилароматни въглеводороди за нуждите на нефтохимичната промишленост;
  - селективно окисление на алкохоли и олефини в газова или течна фаза с оглед получаване на интересни интермедиати за фармацията и химичната индустрия.
 • Изследване на връзката състав-структура-каталитични свойства на катализатора. Генезис на каталитичните центрове и механизъм на каталитичните процеси. 
Съобщения

11 Май 2020
Oбявява процедура за избор на наемател на помещение


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign