Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Силвия Тодорова
Доц., д-р
Директор

(+359 2) 9792515
(+359 87) 9888069

email: todorova@ic.bas.bg


Области на научен интерес
 • Хетерогенен катализ; 
 • Синтез, структура и свойства на нанесени метални и биметални катализатори;
 • Изследване с инфрачервена спектроскопия на адсорбцията на СО и коадсорбция с О2 и Н2;
 • Окисление на и хидриране въглероден оксид;
 • Пълно окисление на летливи органични вещества;
 • Синтез, oхарактеризиране и модифициране на зеолити;
 • Алкилиране на бензен.

Публикации:

 1. B. R. Tzaneva, A. I. Naydenov, S.Zh. Todorova, V. H. Videkov, V.S. Milusheva, P.K. Stefanov, „Cobalt electrodeposition in nanoporous anodic aluminium oxide for application as catalyst for methane combustion“, Electrochimica Acta 191 (2016) 192-199
 2. S. Todorova, A. Ganguly, A. Naydenov, H. Kolev, I. Yordanova, M. Shopska, S Mondal, G. Kadinov, S. Saha, A. K. Ganguli; „Nanosized cobalt oxides modified with palladium for oxidation of methane and carbon monoxide“; Bulg. Chem. Commun., 47 (2015) 42– 48
 3. P. Stefanov, S. Todorova, A. Naydenov, B. Tzaneva, H. Kolev, G. Atanasova, D. Stoyanova, Y. Karakirova, K. Alexieva, „On the development of active and stable Pd-Co/γ-Al2O3 catalyst for complete oxidation of methane“; Chem. Eng. 266 (2015) 329-338
 4. S. Todorova, P. Stefanov, A. Naydenov, H. Kolev, „Catalytic oxidation of methane over Pd-MeOx (Me = Mn, Co, Ni, Ce) catalysts – influence of metal oxides“; Rev. Roum. Chim., 59 (3-4) (2014) 251-257
 5. S. Todorova, A. Naydenov, H. Kolev, J. P. Holgado, G. Ivanov; G. Kadinov, A. Caballero, “Mechanism of complete n-hexane oxidation on silica supported cobalt and manganese catalysts”, Appl. Catal. A: General, 413-414 (2012) 43-51
 6. S. Todorova, A. Naydenov, H. Kolev, K. Tenchev, G. Ivanov, G. Kadinov
 7. ”Effect of Co and Ce on silica supported manganese catalysts in the reactions of complete oxidation of n-hexane and ethyl acetate”, J. Mater. Sci., 46 (2011) 7152-7159
 8. S. Todorova, H. Kolev, J. P. Holgado, G. Kadinov, Ch. Bonev, R. Pereňiguez, A. Caballero, “Complete n-hexane oxidation over supported Mn-Co catalysts”, Appl. Catal. B: Environmental, 94 (2010) 46-54
 9. S. Todorova, G. Kadinov, K. Tenchev, A. Caballero, J.P. Holgado, R. Pereňiguez “Co3O4+CeO2/SiO2 Catalysts for n-Hexane and CO Oxidation”, Catal. Lett., 129 (2009) 149-155
 10. S. Todorova, V. Pârvulescu, G. Kadinov, K. Tenchev, S. Somacescu, B.-L. Su “Metal states in cobalt- and cobalt-vanadium-modified MCM-41 mesoporous silica catalysts and their activity in selective hydrocarbons oxidation”, Microporous & Mesoporous Materials, 113 (2008) 22-30
 11. Y.Kalvachev, V. Kostov-Kytin, S. Todorova, K. Tenchev, G. Kadinov “Synthetic kenyaite as catalyst support for hydrocarbon combustion“; Appl. Catal. B. 66 (2006) 192–197.
Съобщения

1 Октомври 2019
Конкурси за професор и доцент в професионално направление 4.2. Химически науки


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign