Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Процедури > Процедури 2017 English

Процедури 2017  

22 февруари 2017г.

Институтът по катализ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 14 март 2017 г. от 14.00 часа в залата на ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 11, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Получаване и охарактеризиране на смесено-оксидни материали за катализатори в реакция на разлагане на метанол”

на Кремена Вихренова Колева, редовен докторант в ИК - БАН

Професионално направление 4.2 Химически науки,
научна специалност „Химична кинетика и катализ“

Автореферат

Научен ръководител:

Проф. дхн Иван Митов

Консултант
:

Доц. д-р Николай Велинов

Председател на научното жури:

Доц. д-р Силвия Тодорова  – становище

Членове на научното жури:

Проф. дхн Иван Митов – становище
Проф. дфзн Венцислав Янков – рецензия
Проф. д-р Мария Миланова  – рецензия 
Проф. д-р Нарцислав Петров  – становище

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на института.

Съобщения

14 Март 2017
Конкурс за прием на докторанти за учебната 2016 - 2017 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign