Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Звена > Лаборатории English

Лаборатории  
Нови хетерогенни катализатори за чиста енергия и опазване на околната среда
Научни основи за синтез и подбор на хетерогенни катализатори

Основните научни интереси на тематичната група “Научни основи за синтез и подбор на хетерогенни катализатори” включват фундаментални и приложни изследвания върху синтеза, охарактеризирането и активността на нови хетерогенни катализатори. Групата изпълнява експериментални интердисциплинарни изследвания, целящи изучаване на връзката между структурата и каталитичната активност. Специално внимание се отделя на използването на различни методи на получаване при синтеза на наноструктурни материали с предварително зададени свойства.
През 80-те години на миналия век са създадени нови катализатори за азотната промишленост, внедрени са технологии за тяхното производство и са патентно защитени. През 1995 г. в групата започват пионерни изследвания на златни катализатори за реакцията на ниско-температурна конверсия на въглероден оксид с водна пара (КВОВП). В следващите години и понастоящем значителни усилия са насочени за разработване на наноразмерни златни катализатори върху различни метало-оксидни носители (Fe2O3, TiO2, ZrO2, СеО2, модифициран с оксиди на редко-земни елементи CeO2, смесени метални оксиди), които проявяват много висока каталитична активност в реакции, свързани с получаване на чист водород чрез КВОВП и селективно окисление на СО и опазване на околната среда (окисление на въглеводороди, ниско-температурно окисление на CO, очистване на азотни оксиди в отпадни газове). Синтезирани са нови съвременни материали - наноструктурирани мезопорести оксиди - TiO2 и ZrO2, титаново-оксидни нанотуби и цериево-оксидни нанопръчици и са използвани като перспективни носители.
Резултатите от изучаването на златните катализатори са обобщени в 1 патент, повече от 100 публикации в международни списания и сборници от международни научни форуми, които се посрещнат със значителен интерес от научната общност (над 1500 цитата) и са представени на повече от 150 национални и международни научни мероприятия.


Ръководител

Васко Идакиев
Проф., д-р

(+359 2) 979 2568

email: idakiev@ic.bas.bg

Научен състав:

Люба Илиева, Проф., д-р
Татяна Табакова, Проф., д-р
Иван Иванов, Гл. асистент, д-р
Петя Петрова-Щерева, Гл. асистент, д-рПубликации:

 

 • Idakiev, V., Z.-Y. Yuan, T. Tabakova, B.-L. Su, “Titanium oxide nanotubes as supports of nano-sized gold catalysts for low temperature water-gas shift reaction”. Appl. Catal. A-Gen. 281 (2005) 149-155.
 • Idakiev, V., T. Tabakova, A. Naydenov, Z.-Y. Yuan, B.-L. Su, “Gold catalysts supported on mesoporous zirconia for low-temperature water-gas shift reaction”. Appl. Catal. B-Environ. 63 (2006) 178-186.
 • Tabakova, T., F. Boccuzzi, M. Manzoli, J. Sobczak, V. Idakiev, D. Andreeva, “A comparative study of nanosized IB/ceria catalysts for low-temperature water-gas shift reaction”. Appl. Catal. A-Gen. 298 (2006) 127-143.
 • Tabakova, T., V. Idakiev, J. Papavasiliou, G. Avgouropoulos, T. Ioannides, “Effect of additives on the WGS activity of combustion synthesized CuO/CeO2 catalysts”. Catal. Commun. 8 (2007) 101-106.
 • Andreeva, D., I. Ivanov, L. Ilieva, J. W. Sobczak, G. Avdeev, T. Tabakova, “Nanosized gold catalysts supported on ceria and ceria-alumina for WGS reaction: Influence of the preparation method”. Appl. Catal. A-Gen. 333 (2007) 153-160.
 • Andreeva, D., I. Ivanov, L. Ilieva, J.W. Sobczak, G. Avdeev, K. Petrov, “Gold based catalysts on ceria and ceria-alumina for WGS reaction”. Topics in Catal. 44 (2007) 173-182.
 • Andreeva, D., P. Petrova, L. Ilieva, J.W. Sobczak, M.V. Abrashev, “Design of new gold catalysts supported on mechanochemically activated ceria-alumina, promoted by molybdena for complete benzene oxidation”. Appl. Catal. B-Environ. 77 (2008) 364-372.
 • Ilieva, L., G. Pantaleo, I. Ivanov, R. Nedyalkova, A.M. Venezia, D. Andreeva, “NO reduction by CO over gold based on ceria, doped by rear earth metals”. Catal. Today, 139 (2008) 168-173.
 • Idakiev, V., T. Tabakova, K. Tenchev, Z. Y. Yuan, T. Z. Ren, A. Vantomme, B. L. Su, “Gold Nanoparticles Supported on Ceria-Modified Mesoporous-Macroporous Binary Metal Oxides as Highly Active Catalysts for Low-Temperature Water-Gas Shift Reaction”. J. Mat. Sci. 44 (2009) 6637-6643.
 • Tabakova, T., M. Manzoli, F. Vindigni, V. Idakiev, F. Boccuzzi, “CO-free hydrogen production for fuel cell applications over Au/CeO2 catalysts: FTIR insight into the role of dopant”, J. Phys. Chem. A. 114 (2010) 3909-3915.
 • Tabakova, T., G. Avgouropoulos, J. Papavasiliou, M. Manzoli, F. Boccuzzi, K. Tenchev, F. Vindigni, T. Ioannides, “CO-free hydrogen production over Au/CeO2-Fe2O3 catalysts: Part 1. Impact of the support composition on the performance for the PROX reaction”. Appl. Catal. B-Environ. 101 (2011) 256-265.
 • Idakiev, V., T. Tabakova, K. Tenchev, Z.-Y. Yuan, T.-Z. Ren and B.-L. Su, “Gold catalysts supported on ceria-modified mesoporous zirconia for low-temperature water-gas shift reaction”. J. Porous Mater. 19 (2012) 15-20.

 

Съобщения

14 Март 2017
Конкурс за прием на докторанти за учебната 2016 - 2017 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign