Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
Конкурс за професор в професионално направление 4.2. Химически науки
Обява

27 Декември 2016 - 26 Февруари 2017

 Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ” за нуждите на лаборатория „Нови хетерогенни катализатори за чиста енергия и опазване на околната среда” по тематично направление „Синтез и приложение на микро- и мезопорести материали в катализа“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи – в канцеларията на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая 231, тел. 02 979 35 63.

 
Конкурс за професор в професионално направление 4.2. Химически науки
Обява

6 Декември 2016 - 5 Февруари 2017

 Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ” за нуждите на лаборатория „Съвременни окислителни процеси” по тематично направление „Фотокаталитични процеси за опазване на околната среда“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи – в канцеларията на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая 231, тел. 02 979 35 63.

Конкурс за главен асистент в професионално направление 4.2. Химически науки
Обява

1 Ноември 2016 - 31 Декември 2016

 Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химия на твърдото тяло” за нуждите на лаборатория „Дизайн и охарактеризиране на каталитични материали” със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи – в канцеларията на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая 231, тел. 02 979 35 63.

Съобщения

1 Октомври 2019
Конкурси за професор и доцент в професионално направление 4.2. Химически науки


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign