Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
Конкурс за професор в професионално направление 4.2. Химически науки
Обява

6 Декември 2016 - 5 Февруари 2017

 Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ” за нуждите на лаборатория „Съвременни окислителни процеси” по тематично направление „Фотокаталитични процеси за опазване на околната среда“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи – в канцеларията на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая 231, тел. 02 979 35 63.

Конкурс за главен асистент в професионално направление 4.2. Химически науки
Обява

1 Ноември 2016 - 31 Декември 2016

 Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химия на твърдото тяло” за нуждите на лаборатория „Дизайн и охарактеризиране на каталитични материали” със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи – в канцеларията на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая 231, тел. 02 979 35 63.

Конкурс за прием на докторанти за учебната 2016-2017 г.
Обява

15 Август 2016 - 14 Октомври 2016
ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ - БАН
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016-2017 г.
в съответствие с Решение №
328 на Министерски съвет от 03.05.2016 г.
В срок от 1
5.08.2016 г. до 14.10.2016 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до директора на института.
За справки - в Институт по катализ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11,
стая 231, тел. 02 979 35 63.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1.     Молба до директора на института, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
2.     Автобиография;
3.     Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4.     Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5.     Медицинско свидетелство;
6.     Свидетелство за съдимост;
7.     Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
8.     Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит).
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.
Изпитите ще се проведат:                                            
по специалността: от 05 до 09.12.2016 година,
по чужди езици: от 12 до 16.12.2016 година. 
Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00. 
 
Списък на специалностите, по които се обявяват
конкурси за докторанти в Института по катализ
 
Шифър
Научна специалност
Редовна форма
Задочна форма
4.2.
Химически науки (Химична кинетика и катализ)
1
-
4.2.
Химически науки (Химия на твърдото тяло)
1
-
                                                                                                                                                                                    
 

Съобщения

11 Май 2020
Oбявява процедура за избор на наемател на помещение


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign