Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
Конкурс за доцент в професионално направление 4.2. Химически науки
Обява

8 Декември 2015 - 8 Февруари 2016
Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за доцент в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ” за нуждите на лаборатория „Нови каталитични материали и наноразмерни катализатори” по тематично направление „Дизайн и изследване на наноразмерни метални и металооксидни катализатори – основа за създаване на иновативни технологии” със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. 
Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел. 02 979 35 63.
Конкурс за двама доценти в професионално направление 4.2. Химически науки
Обява

3 Ноември 2015 - 3 Януари 2016

Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурси за: доцент в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.16 Химична кинетика и катализ за нуждите на лаборатория „Нови каталитични материали и наноразмерни катализатори” по тематично направление „Формиране и свойства на повърхността на нанесени метални/металоксидни каталитични материали”; доцент в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.18 Химия на твърдото тяло за нуждите на лаборатория „Молекулен катализ с център по ЕПР спектроскопия” по тематично направление „Методология и приложение на ЕПР спектроскопията”, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел. 979 35 63.

 

 

Конкурс за професор в професионално направление 4.2. Химически науки.
Обява

18 Август 2015 - 18 Октомври 2015

 Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за професор в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.16 Химична кинетика и катализ за нуждите на лаборатория „Нови каталитични материали и наноразмерни катализатори” по тематично направление „Връзка между окси-редукционно и каталитично поведение на хетерогенни катализатори“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел. 979 35 63.

 
Съобщения

1 Октомври 2019
Конкурси за професор и доцент в професионално направление 4.2. Химически науки


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign