Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » За нас > Общи данни English

Общи данни  

Институтът по катализ (ИК) на Българската академия на науките (БАН) е създаден на 01.04.1983 г. на базата на лаборатория “Кинетика и катализ”, започнала своята дейност през 1963 г., и сега е водещ център по катализ в страната и Югоизточна Европа. Институтът наброява 62 служители, от които 7 са професори, 17 са доценти, 17 са главни асистенти и 2 са асистенти. В структурата на ИК има 3 лаборатории и 14 тематични групи. Научният съвет на ИК се състои от 17 учени. Институтът има права да обучава докторанти по специалностите: химична кинетика и катализ, химия на твърдото тяло и нефтохимия и нефтохимичен синтез.

ИК е създател, организатор и седалище на Клуба на българските каталитици (КБК), основан през 1992 г.

ИК и КБК са колективен член на Европейската федерация на каталитичните дружества (EFCATS) и на световната Международна асоциация на каталитичните дружества (IACS).

Високият авторитет на ИК и КБК беше потвърден с възлагане от EFCATS организирането на VII-ия конгрес на EFCATS у нас.

ИК е световно известен като организатор на традиционните Международни симпозиуми по хетерогенен катализ. През 2008 г. успешно се проведе Юбилейният Х-ти симпозиум.

В страната и чужбина са много популярни организираните от ИК и КБК ежегодни конференции, методологични съвещания по катализ, международните работни срещи по електронен парамагнитен резонанс на неподредени системи.

ИК организира и работни срещи и съвещания по линия на НАТО и ЮНИДО.

ИК е активен член на Балканската асоциация за опазване на околната среда (B.EN.A).

Дейности на института:

 • теория и практика на катализа;
 • създаване на катализатори;
 • създаване на каталитични процеси;
 • изследване на кинетиката и механизма на каталитични процеси;
 • създаване на модели на каталитични процеси и елементарни актове;
 • разработване и внедряване на технологии за производство на катализатори;
 • координиране на изследователската дейност в областта на катализа в България.

През 1999−2006 дейността на института се синхронизира с приоритетите на Европейския съюз:

 • нови каталитични материали и наноразмерни катализатори;
 • каталитични процеси в енергетиката и за опазване на околната среда;
 • молекулен катализ и център по ЕПР;
 • хетерогенен катализ;
 • каталитични наноматериали;
 • подбор на катализатори − теория и практика;
 • физикохимия на повърхностите;
 • механизъм на каталитични реакции;
 • кинетика на каталитични реакции;
 • квантова химия в катализа;
 • дезактивация на катализатори;
 • катализ за опазване на околната среда;
 • фотокатализ;
 • каталитични наноматериали за фин органичен синтез;
 • катализ в нефтохимията;
 • катализ в азотноторовата промишленост;
 • промишлени катализатори и адсорбенти;
 • хомогенен катализ;
 • охарактеризиране на катализатори;
 • химична стабилизация;
 • химия на озона;
 • плазмохимичен синтез на наноразмерни носители и катализатори;
 • трибохимична активация.

Институтът разполага с РФЕС, РСА, ЕПР, ЯМР, Мьосбауер, ФТИЧ, ПВО, УВ-ВИД спектроскопия, кинетични апаратури за измервания в стационарни и нестационарни условия, автоматизиран лабораторен реактор за синтез на катализатори, ДСК, ТПР, ТПО, ТПД, ГХ, БЕТ, устройства за титруване с озон и получаване на озон, плазмохимични реактори и синтез на наноразмерни материали, клъстерна станция с 16 паралелни процесори, интернет.

През последните пет години изследователите от ИК публикуват над 400 научни съобщения и 5 книги. Институтът поддържа следните научни поредици: Трудове на международния симпозиум по хетерогенен катализ и Трудове на международните работни съвещания по електронен парамагнитен резонанс на неподредени системи.

В ИК се обучават дипломанти и докторанти от страната и чужбина. ИК изпълнява проекти по линия на РП на ЕС. Голям брой изследователски проекти се финансират от ФНИ, НАТО, ЮНИДО, ЮНЕСКО и други. ИК е установил делови контакти със сродни институции в Европейския съюз и други международни научноизследователски организации извън ЕС.

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign