Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » За нас > Профил на купувача English

Профил на купувача  

ВИЖ ТУК

Закупуване и доставка на апаратура и оборудване/доокомплектовка на съществуваща апаратура/ за нуждите на Институт по катализ – БАН" в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ “НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020" - Документация

Вътрешни правила за управление на цикъла на ОП в ИК – БАН (11596KB)

План-график на обществените поръчки в ИК-БАН за 2022 г. (479KB)

План-график на обществените поръчки в ИК-БАН за 2021 г. (683KB)

Договор с ЧЕЗ Трейд България ЕАД за доставка на активна ел. енергия

Споразумение ЧЕЗ Трейд България ЕАД (160KB)

Обявление за приключване на договор номер ДВ-21 от 12.01.2017 г. Публикувано на 11.07.2019 г (2911KB)

Договор доставка активна ел.енергия с МОСТ Енерджи АД

Обявление за възложена поръчка

Допълнително споразумение Мост Енерджие АД (публикуванo на 18.01.2021 г.) (472KB)

Обявление за изменение договор Мост Енерджи АД (публикуванo на 18.01.2021 г.) (1931KB)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (1549KB)

Съобщения

16 Юни 2022
Конкурс за Асистент, научна специалност „Химична кинетика и катализ“


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign