Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Петя Каракашкова
Химик изследовател


(+359 2) 9792594


email: petia.karakashkova@gmail.com


Области на научен интерес
  • Кинетика и механизъм на реакциите на озона с органични съединения в течна фаза.

Съобщения

15 Ноември 2022
17-та Национална конференция по катализ


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign