Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Таня Петрова
Гл. асистент, д-р


(+359 2) 9792593


email: silberbarren@abv.bg


Области на научен интерес
 • Синтез на каталитични материали;
 • Химия на твърдото тяло;
 • Ферити;
 • Рентгенова дифракция;
 • Хетерогенен катализ;
 • Цементация;
 • Електрохимия;
 • Адсорбция;
 • Пречистване на отпадни води.

Публикации:

 1. T. Petrova, L. Fachikov, J. Hristov “The Magnetite as Adsorbent for Some Hazardous Species from Aqueous Solutions: A Review”, International Review of Chemical Engineering-Rapid Communications, 2(3), 134-152, 2011.
 2. T. M. Petrova, V. A. Karadjova, L. Fachikov, J. Hristov “Silver recovery from spent photographic solutions by natural magnetite: Attempts to estimate the process mechanism and optimal process conditions”, International Review of Chemical Engineering, 4, 373-378, 2012.
 3. T. M. Petrova, B. Tzaneva, L. Fachikov, J. Hristov “Silver recovery from spent photographic solutions by a magnetically assisted particle bed”, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 71, 83-96, 2013.
 4. B. Tzaneva, T. Petrova, L. Fachikov and J. Hristov “Electrochemical investigation of cementation process”, Bulgarian Chemical Communications, 48, Special Issue B 91-95, 2016.
 5. N. Velinov, T. Petrova, T. Tsoncheva, I. Genova, K. Koleva, I. Mitov “Auto-Combustion Synthesis, Mössbauer Study and Catalytic Properties of Copper-Manganese Ferrites”, Hyperfine Interactions, 237 (1), art. no. 24, 1-11, 2016.
Съобщения

16 Юни 2022
Конкурс за Асистент, научна специалност „Химична кинетика и катализ“


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign