Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Мария Колева
Доц., д-р


(+359) 2 9793575


email: mkoleva@ic.bas.bg; mkoleva@bas.bg


Области на научен интерес
  • Неравновесна статистическа механика;
  • Нано-инженерство;
  • Теория на информацият.

Повече от десетилетие моят интерес е съсредоточен върху развитието на нова теория наречена boundedness, чиято цел е успешното преодоляване на трудности които поведението на комплексните системи поставя пред традиционните подходи. Оказва се, че тези трудности са толкова фундаментални, че се нуждаят от принципиално нов подход. Основно достойнство на разработения от мен подход е, че той успешно запълва пропастта между общата биология, физиката и теорията на изкуствения интелект.

Publications:

1. Maria K. Koleva (2017) “Concept of Boundedness and Its Exclusive Property Semantic Intelligence”, in Encyclopedia of Information Sciences and Technology, 4-th Edition, Ed. Mehdi Khosrow-Pour, IGI –Global USA, in press

Books:

2. Maria Koleva, (2015) “Boundedness and Self-Organized Semantics”, Video Book of 1h 45 min, IGI-Global, Hershey, USA: 1466697016; EISBN13: 9781466697010| DOI: 10.4018/978-1-4666-9701-0 after login go to: http://www.igi-global.com/video/boundedness-applied-self-organized-semantics/137626
3. Maria K. Koleva,( 2012) “Boundedeness and Self-Organized Semantics: Theory and Applications”, IGI-Global, Hershey PA, USA, , DOI: 10.4018/978-1-4666-2202-9, ISBN13: 9781466622029, ISBN10: 1466622024, EISBN13: 9781466622036 http://www.igi-global.com/book/boundedness-self-organized-semantics-theory/67417
4. M. K. Koleva and L. A. Petrov, (2005) “”Chaotic” Kinetics, Macroscopic Fluctuations and Long-Term Stability”, chapter 9 in “Trends in Chemical Physics Research”, Eds. A. N. Linke, Nova Publishers Inc., New York, ISBN:1-59454-483-2, pp.167-193,
5. M.K. Koleva, “Fluctuations and Long-Term Stability: from Coherence to Chaos” http://arXiv.org/physics/0512078

Topical review:

6. M.K. Koleva and V. Covachev, (2001)“Common and Different Features Between the Behavior of the Chaotic Dynamical Systems and the 1/f^alpha-Type Noise”, Fluct. Noise Lett., vol.1, iss.2, R131-R149
Recent Publications
7. Maria K. Koleva,(2016) Non-Recursive Relations Structure-Functionality. Journal of Modern Physics, 7, 477-488 http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=64906
8. Maria K. Koleva, (2015) Temperature and Concentration under Boundedness. Journal of Modern Physics, 6, 1149-1155. doi: 10.4236/jmp.2015.68118.
http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=58288

Major recent papers available at arXiv.org:

9. Maria K. Koleva, (2014) “Boundedeness and Self-Organized Semantics: On the best Survival Strategy in an Ever Changing Environment”, http://arxiv.org/abs/1403.2583
10. M. K. Koleva, (2010),“Is Semantics Physical?!” https://arxiv.org/abs/1009.1470.

Съобщения

16 Юни 2022
Конкурс за Асистент, научна специалност „Химична кинетика и катализ“


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign