Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Маргарита ГабровскаМаргарита Габровска
Проф., д-р


(+359 2) 9793578


email: margo@ic.bas.bg


Области на научен интерес
 • Получаване, модифициране и охарактеризиране на хетерогенни катализатори с дефинирани структура и свойства;
 • Иновативни технологии за получаване и приложение на наноразмерни слоести двойни хидроксиди и филосиликати;
 • Каталитична активност на наноразмерни метални и метало-оксидни катализатори;
 • Катализ за опазване на околната среда, човешкото здраве и повишаване качеството на живот, водородна енергетика, оползотворяване на важни за икономиката ресурси;
 • Наноразмерни керамични пигменти;
 • Дизайн на нанесени метални каталитични системи и керамични материали с приложение като аноди за водородни горивни клетки;
 • Връзка между метод на получаване, структура, каталитична активност и селективност.

Публикации:

 1. M. Gabrovska, J. Krstić, R. Edreva-Kardjieva, M. Stanković, D. Jovanović, “The influence of the support on the properties of nickel catalysts for edible oil hydrogenation”, Appl. Catal. A-Gen., 299, 73, 2006.
 2. M. Stanković, M. Gabrovska, J. Krstić, P. Tzvetkov, M. Shopska, Ts. Tsacheva P. Banković, R. Edreva-Kardjieva, D. Jovanović, “Effect of silver modification on structure and catalytic performance of Ni-Mg/diatomite catalysts for edible oil hydrogenation”, J. Mol. Catal. A-Chem., 297, 54, 2009.
 3. M. Gabrovska, R. Edreva-Kardjieva, K. Tenchev, P. Tzvetkov, A. Spojakina, L. Petrov, “Effect of Co-content on the structure and activity of Co-Al hydrotalcite-like materials as catalyst precursors for CO oxidation”, Appl. Catal. A-Gen., 399, 242, 2011.
 4. M. Gabrovska, R. Edreva-Kardjieva, D. Crişan, P. Tzvetkov, M. Shopska, I. Shtereva, “Ni-Al layered double hydroxides as catalyst precursors for CO2 removal by methanation”, React. Kinet. Mech. Cat., 105, 79, 2012.
 5. M. Gabrovska, V. Idakiev, K. Tenchev, D. Nikolova, R. Edreva-Kardjieva, D. Crisan, “Catalytic performance of Ni-Al Layered Double Hydroxides in CO purification processes”, Russ. J. Phys. Chem. A, 87, 2152, 2013.
 6. M. Gabrovska, D. Crişan, N. Stănică, D. Nikolova, L. Bilyarska, M. Crişan, R. Edreva-Kardjieva, “Co-Al layered double hydroxides as precursors of ceramic pigment CoAl2O4. Part I: phase composition”, Rev. Roum. Chim., 59, 447, 2014.
 7. M. Gabrovska, N. Stănică, D. Crişan, D. Nikolova, L. Bilyarska, M. Crişan, R. Edreva-Kardjieva, “Co-Al layered double hydroxides as precursors of ceramic pigment CoAl2O4. Part II: magnetic and tint properties”, Rev. Roum. Chim., 59, 453, 2014.
 8. J. Krstić, M. Gabrovska, D. Lončarević, D. Nikolova, V. Radonjić, N. Vukelić, D. Jovanović, “Influence of Ni/SiO2 activity on the reaction pathway in sunflower oil hydrogenation”, Chem. Eng. Res. Des., 100, 72, 2015.
 9. M. Stanković, Ž. Čupić, M. Gabrovska, P. Banković, D. Nikolova, D. Jovanović, “Characteristics and catalytic behavior of supported NiMgAg/D catalysts in partial hydrogenation of soybean oil”, React. Kinet. Mech. Cat., 115, 105, 2015.
 10. M. V. Gabrovska, R. M. Edreva-Kardjieva, M. G. Shopska, D. A. Nikolova, L. P. Bilyarska, D. Crişan, M. Crişan, “Purification of hydrogen-rich streams from CO2 by methanation”, Bulg. Chem. Commun., 47, Special issue C, 66, 2015.
Съобщения

16 Юни 2022
Конкурс за Асистент, научна специалност „Химична кинетика и катализ“


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign