Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Силвия Тодорова
Проф., д-р
Директор

(+359 2) 9792515
(+359 87) 9888069

email: todorova@ic.bas.bg


Области на научен интерес
 • Хетерогенен катализ; 
 • Синтез, структура и свойства на нанесени метални и биметални катализатори;
 • Изследване с инфрачервена спектроскопия на адсорбцията на СО и коадсорбция с О2 и Н2;
 • Окисление на и хидриране въглероден оксид;
 • Пълно окисление на летливи органични вещества;
 • Синтез, oхарактеризиране и модифициране на зеолити;
 • Алкилиране на бензен.

Публикации:

 1.  Stefanov, S. Todorova, A. Naydenov, B. Tzaneva, H. Kolev, G. Atanasova, D. Stoyanova, Y. Karakirova, K. Alexieva, „On the development of active and stable Pd-Co/γ-Al2O3 catalyst for complete oxidation of methane“,

Chem. Eng. 266 (2015) 329-338

 1. Todorova, H.G Kolev, M.G. Shopska, G.B Kadinov, J.P. Holgado, A Caballero. “Silver-based catalysts for preferential CO oxidation in hydrogen-rich gases (PROX)” Bulg.Chem. Comm. (2018) 50 17-23
 2. Filipa, S. Todorova, M. Shopska, M. Ciobanu, F.Papa, S.a Somacescu, C. Munteanu, V.Parvulescua“Effects of Ti loading on activity and redox behavior of metals in PtCeTi/KIT-6 catalysts for CH4 and CO oxidation”                                                                                                                          Catal. Today 306 (2018) 138–144)
 3. Todorova, A. Naydenov, H. Kolev, G. Ivanov, A.,Ganguly, S. Mondal, S. Saha, A.K. A.Ganguli, “Reaction kinetics and mechanism of complete methane oxidation on Pd/Mn2O3 catalyst   React. Kinet. Mech. Catal, 123 (2) (2018) 585-605
 4. Todorova, A. Naydenov, R. Velinova, H. Kolev, A.V. Larin, D. Stoyanova, M. Shopska, K. Tenchev, P.Stefanov, “Pd–MeOx/Al2O3 (Me = Co, La, Ce) catalysts for methane combustion” React. Kinet. Mech. Catal. 126 (2019) 663–678
 5. Velinova, S. Todorova, Boris Drenchev, G. Ivanov, M. Shipochka, P.Markov, D. Nihtianova, D. Kovacheva, A. V. Larine, A. Naydenov “Complex study of the activity, stability and sulphur resistance of Pd/La2O3- CeO2-Al2O3 system as monolithic catalyst for abatement of methane” Chem. Eng. J. 368 (2019) 865–876,
 6. A. Rybakov, I.A. Bryukhanov, A.V. Larin, S. Todorova, G.M. Zhidomirov, “Different limits for convergent Pd-Pd lengths in Pd slabs grown over different oxides” Struct Chem 30 (2019) 489-500
 7. A. Rybakov, I. A. Bryukhanov, S. Todorova, R. Velinova, A. Naydenov, A. V. Larin “Spatial and Magnetic Factors for CH4 Oxidation on Pd Slabs in the Presence of Transition-Metal Me Cations Exchanged in γ-Al2O3 Support or MeAl2O4 Spinels, Me = Ni, Co, Mn” J. Phys. Chem. C 2020, 124, 1, 605-615
 8. Todorova, J. L. Blin, A. Naydenov, B. Lebeau, H Kolev, P. Gaudin, A. Dotzeva, R. Velinova, D. Filkova, I.Ivanova, L. Vidal, L. Michelin, L. Josien, K. Tenchev “Co3O4-MnOx oxides supported on SBA-15 for CO and VOCs oxidation” Catal. Today https://doi.org/10.1016/j.cattod.2019.05.018
 9. Todorova, J. L. Blin, A. Naydenov, B. Lebeau, D. Karashanova, H Kolev, P. Gaudin, R. Velinova, L. Vidal, L. Michelin, L. Josien, D. Filkova, I.Ivanova, A. Dotzeva, K. Tenchev
 10. “Co-Mn oxides supported on hierarchical macro-mesoporous silica for CO and VOCs oxidation https://doi.org/10.1016/j.cattod.2020.01.019
Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign