Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Любима Билярска
Химик изследовател


(+359 2) 9793576


email: bilyrska@ic.bas.bg


Области на научен интерес
  • Катализ за опазване на околната среда;
  • Фотокатализ;
  • Очистване на отпадни води;
  • Деструкция на летливи органични замърсители (VOC);
  • Усвояване на слънчева светлина.

Публикации:

  1. V. Iliev, D. Tomova, L. Bilyarska “Photocatalytic oxidation of phenols, catalyzed by phthalocyanine modified TiO2 or WO3”, Journal of Environmental Protection and Ecology, 6 (2005) 166-177.
  2. V. Iliev, D. Tomova, L. Bilyarska, A. Eliyas, L. Petrov, “Photocatalytic properties of TiO2 modified with platinum and silver nanoparticles in the degradation of oxalic acid in aqueous solution” Appl. Catal. B: Environmental, 63 (2006) 266-271.
  3. V. Iliev, D. Tomova, L. Bilyarska, G. Tyuliev “Influence of the size of gold nanoparticles deposited on TiO2 upon the photocatalytic destruction of oxalic acid” J. Mol. Catal A:Chemical, 263 (2007) 32-38.

 

Съобщения

16 Юни 2022
Конкурс за Асистент, научна специалност „Химична кинетика и катализ“


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign