Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Соня ДамяноваСоня Дамянова
Проф., дн


(+359 2) 9792588
(+359 2) 8702181

email: soniad@ic.bas.bg; sonia.damyanova@yahoo.com


Области на научен интерес
 • Получаване и охарактеризиране на хетерогенни катализатори;
 • Изучаване връзката между структура и каталитични свойства на катализатори;
 • Хидротретиране на нефтени фракции;
 • Получаване на водород чрез реформинг процесите на природен газ, биогаз и биоетанол;
 • Пълно окисление на летливи органични съединения.

Публикации:

 1. Daniela Zanchet, João Santos, Sonia Damyanova, Jean Marcel Gallo, Jose Maria Correa Bueno, “Towards Understanding Metal-Catalyzed Ethanol Reforming”, Amer. Chem. Soc. Catalysis, 5, 3841-3863, 2015 (review).
 2. A. Braga, J.B. dos Santos, S. Damyanova, J.M.C. Bueno, “XANES and EXAFS study of supported CoNi catalysts for ethanol steam reforming”, Bulgarian Chem. Comm., 47, 34-41, 2015.
 3. W.H. Cassinelli, S. Damyanova, N.V. Parizotto, D. Zanchet, J.M.C. Bueno, C.M.P. Marques, “Study of the properties of supported Pd catalysts for steam and autothermal reforming of methane”, Appl. Catal. A: Gen., 475, 256-2695, 2014.
 4. I. Tankov, K. Arishtirova, J.M.C. Bueno, S. Damyanova, “Surface and structural features of Pt/PrO2-Al2O3 catalysts for dry methane reforming”, Appl. Catal. A: Gen. 474, 135-148, 2014.
 5. A.G. Sato, D.P. Volanti, D.M. Meira, S. Damyanova, E. Longo, J.M.C. Bueno, “Effect of the ZrO2 morphology on the structure and behavior of supported Cu catalysts in ethanol conversion”, J. Catal., 307, 1-17, 2013.
 6. S. Damyanova, B. Pawelec, K. Arishtirova, J.L.G. Fierro, “Ni-based catalysts for reforming of methane with CO2””, Int. J. Hydrogen Energy, 37, 15966–15975, 2012.
 7. St. Andonova, C.N. Avila, K. Aristirova, J.M.C. Bueno, S. Damyanova, “Structure and redox properties of alumina-supported CoNi catalysts for oxidative steam reforming of ethanol”, Appl. Catal. B: Envir., 105, 346-360, 2011.
 8. S. Damyanova, B. Pawelec, K. Arishtirova, J.L.G. Fierro, “Biogas reforming over PdNi catalysts supported on P-modified alumina”, Int. J. of Hydrogen Energy, 36, 10635-10647, 2011.
 9. S. Damyanova, K. Arishtirova, B. Pawelec, M.V. Martinez Huerta, J.L.G. Fierro, “The effect of CeO2 on the surface and catalytic properties of Pt/CeO2-ZrO2 catalysts for methane dry reforming”, Appl. Catal. B: Envir., 89, 149-159, 2009.
 10. S. Damyanova, B. Pawelec, K. Arishtirova, J.L.G. Fierro, C. Saner, T. Dogu, “MCM-41-supported PdNi catalysts for dry reforming of methane”, Appl. Catal. B: Envir., 92, 250-261, 2009.
Съобщения

16 Юни 2022
Конкурс за Асистент, научна специалност „Химична кинетика и катализ“


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign