Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Искра Щерева
Химик изследовател


(+359 2) 9793587


email: stereva@ic.bas.bg


Области на научен интерес
  • Екологичен катализ;
  • Синтез на нови материали;
  • Катализатори за хидродесулфориране на нефтени фракции;
  • Термопрограмирана редукция.

Публикации:

  1. I. Shtereva, D.Vladov, S.Rakovsky, B.Ilienko. “TPS and TPR study of HDS catalysts and process mechanism”, Bulgarian Chemical Communications,47 Special issue C, 147, 20151.S.Andonova.
  2. М. Шопска, Г. Кадинов, И. Щерева, А. Кинеман, И. Цимерман, Списание на БАН, брой 4 (Гл. редактор: акад. Я. Иванов), p. 51, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София, 2013.
  3. M. Gabrovska, R. Edreva-Kardjieva, D. Crişan, P. Tzvetkov, M. Shopska, I. Shtereva, “Ni-Al layered double hydroxides as catalyst precursors for CO2 removal by methanation”, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 105(1) 79–99, 2012.
  4. M. G. Shopska, G. B. Kadinov, I. Zh. Shtereva, “Determination of cobalt oxide phases in Co- and Co-Pd supported catalysts pretreated in an inert atmosphere” Oxid. Commun., 34/1 , 85, 2011.
  5. Ch.Vladov,B.Pawelec, I.Shtereva, G.Tyuliev, S.Damyanova and L.Petrov “Effect of the modified support g-Al2O3-CaO on the structure and hydrodesulfurization activity of Mo and Ni-Mo catalysts”, Applaid Catalysis A: General 328, 201-209, 2007.
Съобщения

16 Юни 2022
Конкурс за Асистент, научна специалност „Химична кинетика и катализ“


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign