Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Александър Елияс
Проф., д-р
Зам. председател на научния съвет

(+359 2) 9792569


email: alel@ic.bas.bg; alexelbg@yahoo.com


Области на научен интерес
 • Моделиране на кинетика на хетерогенно-каталитични реакции
 • Селективно окисление на олефини над сребърни катализатори
 • Фотокаталитични реакции на пълно окисление на замърсители (летливи органични съединения) във въздух
 • Фотокаталитични реакции на пълно окисление на замърсители във вода
 • Оптимизиране на конструкцията на фотокаталитични реактори и подбор на оптимални експериментални условия за тестване на фотокаталитичната активност на наноразмерни прахообразни полупроводникови материали

Публикации:

 1. L. Petrov, V. Iliev, A. Eliyas, L. Spassov, L. Prahov, “Photocatalytic oxidation of 4-chlorophenol in aqueous solution over TiO2-SiO2 in a flow reactor” J. Environ. Protection and Ecology, 6 (2005) 893-902
 2. A. Eliyas, L. Spassov, L. Prahov, I. Salvado-Estivill, G. Li Puma, L. Petrov, “Gas-Phase and Liquid-Phase Photocatalytic Oxidation over TiO2 -SiO2 Photocatalytic Materials” Bulgarian Chemistry and Industry, 76 (2005) 57-62
 3. V. Iliev, D. Tomova, L. Bilyarska, A. Eliyas, L. Petrov, “Photocatalytic properties of TiO2 modified with platinum and silver nanoparticles in the degradation of oxalic acid in aqueous solution” Appl. Catal. B: Environmental, 63 (2006) 266-271.
 4. L. Petrov, V. Iliev, A. Eliyas, D. Tomova, G. Li Puma “Photocatalytic prorperties of modified TiO2 coatings for purification of waste water and air” J. Environ. Protection and Ecology, 8 (2007) 881-909.
 5. K. Milenova, I. Stambolova, V Blaskov, A. Eliyas, S. Vassilev, M. Shipochka “The effect of introducing copper dopant on the photocatalytic activity of ZnO nanoparticles”, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 48, 259, 2013.
 6. K. Milenova, I. Avramova, A. Eliyas, V. Blaskov, I. Stambolova, N. Kassabova “Application of activated M/ZnO (M=Mn, Co, Ni, Cu, Ag) in photocatalytic degradation of diazo textile coloring dye”, Environmental Science and Pollution Research, 21, 12249, 2014.
 7. K. Zaharieva, K. Milenova, Z. Cherkezova-Zheleva, S. Dimova, B. Kunev, A. Eliyas, I. Mitov, I. Stambolova, V. Blaskov “Effect of the duration of mechanochemical treatment on the photocatalytic activity under UV light irradiation of nano-sized zinc oxide synthesized by precipitation”, Bulgarian Chemical Communications, 47, 342, 2015.
 8. K. Milenova, A. Eliyas, V. Blaskov, I. Avramova, I. Stambolova, S. Vassilev, P. Nikolov, N. Kassabova, S. Rakovsky “Comparative study of ZnO photocatalyst samples prepared by different methods”, Bulgarian Chemical Communications, 47, 190, 2015.
 9. K. Milenova, K. Zaharieva, A. Eliyas, V. Blaskov, Z. Cherkezova-Zheleva, B. Kunev, S. Rakovsky “Influence of mechanochemical activation and metal doping of ZnO on the Malachite Green dye”, Bulgarian Chemical Communications, 47C, 112, 2015.
 10.  K. Zaharieva, K. Milenova, Z. Cherkezova-Zheleva, A. Eliyas, V. Rives, I. Mitov “Mixed cobalt-copper ferrite-type materials: synthesis and photocatalytic efficiency in the degradation of Reactive Black 5 dye under UV-illumination”, Bulgarian Chemical Communications, 47C, 105, 2015.
Съобщения

15 Ноември 2022
17-та Национална конференция по катализ


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign