Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Процедури > Процедури 2012 English

Процедури 2012  

06 август 2012г.

Институт по катализ – БАН

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР 

Професионално направление 4.2 Химически науки
Научна специалност 01.05.16 Химична кинетика и катализ
Обнародван в ДВ, бр. 22 от 16.03.2012 г.


Кандидат
:
Доц. д-р Татяна Тодорова Табакова 

справка за научните приноси       списък на публикациите

 


Председател на научното жури:

Проф. дхн Иван Митов – становище

Членове на научното жури:

Проф. дхн Славчо Раковски – рецензия
Проф. дхн Димитър Шишков – рецензия
Проф. дхн Таня Цончева – рецензия
Проф. дхн Соня Дамянова – становище
Проф. д-р Екатерина Жечева – становище 
Доц. д-р. Румяна Кърджиева – становище

Резервни членове:

Доц. д-р Чавдар Бонев
Доц. д-р Антон Найденов 

 


 

 

 

17 май 2012г.

Институт по катализ – БАН

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР

Професионално направление 4.2 Химически науки
Научна специалност 01.05.16 Химична кинетика и катализ
Обнародван в ДВ, бр. 6 от 20.01.2012 г.


Кандидат
:
Доц. д-р Веселин Иванов Илиев

справка за научните приноси списък на публикациите

 


Председател на научното жури:

Проф. дхн Соня Дамянова – рецензия

Членове на научното жури:

Акад. дхн Александър Попов – рецензия
Проф. дхн Константин Хаджииванов – рецензия
Проф. дхн Донка Андреева – становище
Проф. дтн Георги Високов – становище
Проф. дхн Тони Спасов – становище
Проф. дхн Стефан Армянов – становище

Резервни членове:

Доц. д-р Люба Илиева
Доц. д-р Радостина Стоянова
Доц. д-р Мария Миланова

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign