Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Процедури > Процедури 2013 English

Процедури 2013  

30 декември 2013 г.

Институтът по катализ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 14 януари 2014 г. от 14.00 часа в залата на ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 11, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Получаване и охарактеризиране на катализатори за реформинг на метан с въглероден диоксид”

на Ивайло Георгиев Танков, редовен докторант в ИК - БАН

Професионално направление 4.2 Химически науки,
научна специалност 01.05.16 Химична кинетика и катализ

Автореферат


Научни ръководители:

Проф. дхн Соня Дамянова
Доц. д-р Катя Арищирова

Председател на научното жури:

Проф. дхн Славчо Раковски - рецензия

Членове на научното жури:

Доц. д-р Кирил Станулов - рецензия
Проф. дхн Соня Дамянова - становище
Проф. д-р Пламен Стефанов - становище
Доц. д-р Милчо Скумов - становище

Резервни членове:

Проф. дхн Димитър Шишков
Доц. д-р Катя Арищирова

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на института.

 


14 декември 2013 г.

Институт по катализ – БАН

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР 

Професионално направление 4.2 Химически науки 
Научна специалност 01.05.18 Химия на твърдото тяло 
Обнародван в ДВ, бр. 68 от 02.08.2013 г.


Кандидат

Доц. д-р Георги Тодоров Тюлиев  

справка за научните приноси       списък на публикациите

 


Председател на научното жури: 

Проф. дн Славчо Раковски – становище

Членове на научното жури: 

Проф. дн Иван Митов – рецензия
Проф. д-р Пламен Стефанов – рецензия
Проф. д-р Радостина Стоянова – рецензия
Проф. д-р Даниела Ковачева – становище
Доц. д-р Георги Кадинов – становище
Доц. д-р Зара Черкезова-Желева – становище
 
Резервни членове: 

Доц. д-р Силвия Тодорова
Доц. д-р Антон Найденов

 


14 декември 2013 г.

Институт по катализ – БАН

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ 

Професионално направление 4.2 Химически науки 
Научна специалност 01.05.18 Химия на твърдото тяло 
Обнародван в ДВ, бр. 68 от 02.08.2013 г.


Кандидат

Гл. асистент д-р Христо Господинов Колев  

справка за научните приноси       списък на публикациите

 


Председател на научното жури: 

Проф. дн Славчо Раковски – рецензия 

Членове на научното жури: 

Доц. д-р Красимир Костов – рецензия
Проф. дн Иван Митов – становище
Проф. д-р Пламен Стефанов – становище
Проф. д-р Радостина Стоянова – становище
Доц. д-р Методи Аначков – становище
Доц. д-р Александър Елияс – становище
 
Резервни членове: 

Доц. д-р Силвия Тодорова
Доц. д-р Антон Найденов

 


12 декември 2013 г.

Институт по катализ – БАН

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ 

Професионално направление 4.2 Химически науки 
Научна специалност 01.05.16 Химична кинетика и катализ 
Обнародван в ДВ, бр. 68 от 02.08.2013 г.


Кандидат

Гл. асистент д-р Стела Иванова Минковска-Додова 

справка за научните приноси       списък на публикациите

 


Председател на научното жури: 

Проф. дн Иван Митов – становище 

Членове на научното жури: 

Проф. дн Иван Петков – рецензия
Проф. д-р Веселин Илиев – рецензия
Проф. дн Мариана Митева – становище
Проф. дн Теменужка Константинова – становище
Проф. дн Никола Йорданов – становище
Доц. д-р Валентин Алексиев – становище
 
Резервни членове: 

Доц. д-р Александър Елияс
Доц. д-р Огнян Петров

 


12 декември 2013 г.

Институт по катализ – БАН

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ 

Професионално направление 4.2 Химически науки 
Научна специалност 01.05.18 Химия на твърдото тяло 
Обнародван в ДВ, бр. 68 от 02.08.2013 г.


Кандидат

Гл. асистент Николай Иванов Велинов 

справка за научните приноси       списък на публикациите

 


Председател на научното жури: 

Доц. д-р Зара Черкезова-Желева – становище 

Членове на научното жури: 

Проф. д-р Даниела Ковачева – рецензия
Доц. д-р Силвия Тодорова – рецензия
Проф. дн Веселин Димитров – становище
Проф. дн Славчо Раковски – становище
Доц. д-р Венцислав Янков – становище
Доц. д-р Георги Тюлиев – становище 

Резервни членове: 

Проф. д-р Васко Идакиев
Доц. д-р Красимир Костов

 


26 март 2013 г.

Институт по катализ – БАН

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР 

Професионално направление 4.2 Химически науки 
Научна специалност 01.05.16 Химична кинетика и катализ 
Обнародван в ДВ, бр. 91 от 20.11.2012 г.


Кандидат

Доц. д-р Васко Данаилов Идакиев 

справка за научните приноси       списък на публикациите

 


Председател на научното жури: 

Проф. дн Славчо Раковски – становище 

Членове на научното жури: 

Проф. дн Иван Митов – рецензия
Проф. дн Соня Дамянова
Проф. дн Димитър Механджиев – рецензия
Проф. дн Красимир Иванов – рецензия 
Доц. д-р Антон Найденов – становище 
Доц. д-р Николета Касабова – становище 

Резервни членове: 

Доц. д-р Диана Филкова – становище
Доц. д-р Юрий Кълвачев 

 

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign