Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Процедури > Процедури 2016 English

Процедури 2016  

22 април 2016г.

Институт по катализ – БАН

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ 

Професионално направление 4.2 Химически науки
Научна специалност 01.05.16 Химична кинетика и катализ
Обнародван в ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.


Кандидат
:
Гл. асистент д-р Димитринка Алексиева Николова

справка за научните приноси       списък на публикациите

 


Председател на научното жури:

Проф. дн Славчо Раковски  – становище

Членове на научното жури:

Проф. д-р Татяна Табакова  – рецензия
Доц. д-р Николета Касабова – рецензия
Проф. дн Таня Христова – становище
Проф. д-р Антон Найденов – становище
Доц. д-р Силвия Тодорова  – становище 
Доц. д-р Красимир Костов  – становище

Резервни членове:

Доц. д-р Георги Кадинов
Доц. д-р Михаил Михайлов

 


14 март 2016г.

Институт по катализ – БАН

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ 

Професионално направление 4.2 Химически науки
Научна специалност 01.05.18 Химия на твърдото тяло
Обнародван в ДВ, бр. 85 от 03.11.2015 г.


Кандидат
:
Гл. асистент д-р Йорданка Георгиева Каракирова

справка за научните приноси       списък на публикациите

 


Председател на научното жури:

Проф. д-р Татяна Табакова – становище

Членове на научното жури:

Проф. дн Веселина Гаджева  – рецензия
Проф. д-р Веселин Илиев – рецензия
Проф. дн Соня Дамянова  – становище
Проф. д-р Радостина Стоянова  – становище
Доц. д-р Нина Костова  – становище 
Доц. д-р Красимир Димов  – становище

Резервни членове:

Доц. д-р Валентин Алексиев
Доц. д-р Симеон Ангелов

 


 

14 март 2016г.

Институт по катализ – БАН

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ 

Професионално направление 4.2 Химически науки
Научна специалност 01.05.16 Химична кинетика и катализ
Обнародван в ДВ, бр. 85 от 03.11.2015 г.


Кандидат
:
Гл. асистент д-р Мая Георгиева Шопска

справка за научните приноси       списък на публикациите

 


Председател на научното жури:

Проф. д-р Татяна Табакова – становище

Членове на научното жури:

Проф. дн Соня Дамянова – рецензия
Проф. дн Таня Христова – рецензия
Проф. д-р Антон Найденов – становище
Доц. д-р Тодор Халачев – становище
Доц. д-р Чавдар Бонев  – становище 
Доц. д-р Радостин Николов – становище

Резервни членове:

Проф. дн Красимир Иванов
Доц. д-р Красимир Тенчев

 


 

29 декември 2015г.

Институт по катализ – БАН

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР 

Професионално направление 4.2 Химически науки
Научна специалност 01.05.16 Химична кинетика и катализ
Обнародван в ДВ, бр. 63 от 18.08.2015 г.


Кандидат
:
Доц. д-р Люба Илиева Генчева

справка за научните приноси       списък на публикациите

 


Председател на научното жури:

Проф. дн Славчо Раковски  – становище

Членове на научното жури:

Чл.-кор. проф. дн Константин Хаджииванов – рецензия
Проф. дн Соня Дамянова – рецензия
Проф. дн Таня Христова – рецензия
Доц. д-р Силвия Тодорова  – становище
Доц. д-р Маргарита Габровска – становище 
Доц. д-р Юрий Кълвачев – становище

Резервни членове:

Доц. д-р Диана Филкова
Доц. д-р Михаил Михайлов

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign