Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Процедури > Процедури 2017 English

Процедури 2017  

25 септември 2017г.

Институтът по катализ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 18 октомври 2017 г. от 10.00 часа в залата на ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 11, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Синтез и свойства на смесени Co-Mn оксидни катализатори за пълно окисление на въглеводороди”

на Илияна Димитрова Йорданова, редовен докторант в ИК - БАН

Професионално направление 4.2. Химически науки,
научна специалност „Химия на твърдото тяло“

Автореферат

Научен ръководител:

Доц. д-р Силвия Тодорова
Доц. д-р Зара Черкезова-Желева


Председател на научното жури:

Доц. д-р - Зара Черкезова-Желева  – становище


Членове на научното жури:

Проф. д-р Маргарита Попова – рецензия
Проф. д-р Мария Миланова – рецензия
Проф. д-р Георги Тюлиев – становище 
Доц. д-р Иванка Спасова – становище

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на института.

 

 


18 май 2017г.

Институт по катализ – БАН

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР 

Професионално направление 4.2 Химически науки
Научна специалност “Химична кинетика и катализ”
Обнародван в ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.

Кандидат:
Доц. д-р Юрий Ангелов Кълвачевсправка за научните приноси                  списък на публикациите

Председател на научното жури:

Проф. д-р Татяна Табакова – становище

Членове на научното жури:

Проф. дн Донка Андреева – рецензия
Проф. дн Георги Вайсилов – рецензия
Проф. д-р Васко Идакиев – рецензия
Проф. д-р Люба Генчева – становище
Проф. д-р Антон Найденов – становище
Доц. д-р Силвия Тодорова – становище


Резервни членове:

Доц. д-р Александър Елияс
Доц. д-р Християн Александров


19 април 2017г.

Институт по катализ – БАН

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР 

Професионално направление 4.2 Химически науки
Научна специалност “Химична кинетика и катализ”
Обнародван в ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.

Кандидат:
Доц. д-р Александър Елияс Елияссправка за научните приноси                  списък на публикациите

Председател на научното жури:

Проф. д-р Татяна Табакова – становище

Членове на научното жури:

Проф. дн Стефан Армянов – рецензия
Проф. дн Соня Дамянова – рецензия
Проф. дн Таня Христова – рецензия
Проф. д-р Мария Миланова – становище
Доц. д-р Силвия Тодорова – становище
Проф. д-р Антон Найденов – становище


Резервни членове:

Доц. д-р Женя Георгиева
Доц. д-р Георги Кадинов


 

22 февруари 2017г.

Институтът по катализ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 14 март 2017 г. от 14.00 часа в залата на ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 11, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Получаване и охарактеризиране на смесено-оксидни материали за катализатори в реакция на разлагане на метанол”

на Кремена Вихренова Колева, редовен докторант в ИК - БАН

Професионално направление 4.2 Химически науки,
научна специалност „Химична кинетика и катализ“

Автореферат

Научен ръководител:

Проф. дхн Иван Митов

Консултант
:

Доц. д-р Николай Велинов

Председател на научното жури:

Доц. д-р Силвия Тодорова  – становище

Членове на научното жури:

Проф. дхн Иван Митов – становище
Проф. дфзн Венцислав Янков – рецензия
Проф. д-р Мария Миланова  – рецензия 
Проф. д-р Нарцислав Петров  – становище

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на института.

Съобщения

14 Март 2023
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign