Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Процедури > Процедури 2018 English

Процедури 2018  

9 май 2018г.

Институт по катализ – БАН

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР 

Професионално направление 4.2 Химически науки
Научна специалност “Химия на твърдото тяло”
Обнародван в ДВ, бр. 101 от 19.12.2017 г.

Кандидат:
Доц. д-р Зара Петкова Черкезова-Желевасправка за научните приноси                  списък на публикациите

Председател на научното жури:

Проф. д-р Татяна Табакова – рецензия

Членове на научното жури:

Проф. дн Иван Недков – рецензия
Проф. дн Венцислав Янков – рецензия
Проф. д-р Георги Тюлиев – становище
Доц. д-р Даниела Карашанова – становище
Доц. д-р Маргарита Габровска – становище
Доц. д-р Николай Велинов – становище


Резервни членове:

Проф. д-р Александър Елияс
Проф. д-р Маргарита Попова

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign