Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Процедури > Процедури 2019 English

Процедури 2019  

8 юли 2019 г.

Институт по катализ – БАН

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР

Професионално направление 4.2 Химически науки
Научна специалност “Химична кинетика и катализ”
обявен в ДВ - бр. 24, с. 96, от 22.03.2019 г.

кандидат доц. д-р Силвия Живова Тодорова

справка за научните приноси, списък на публикациите, списък на публикациите за участие в конкурса с преведени резюмета на български

Председател на научното жури:

Проф. д-р Татяна Табакова – становище, en

Членове на научното жури:

Чл. кор. проф. дхн Константин Иванов Хаджииванов – рецензия, en

Проф. дтн Красимир Иванов Иванов – рецензия, en

Проф. д-р Маргарита Димитрова Попова – рецензия, en

Проф. дхн Соня Дамянова Иванова – становище, en

Проф. дхн Таня Стоянова Христова– становище, en

Проф д-р Мария Милинова Миланова – становище, en

Съобщения

14 Август 2023
Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023- 2024 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign