Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Процедури > Процедури 2020 English

Процедури 2020  

18 ноември 2020 г.

Институт по катализ – БАН

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

Професионално направление 4.2 Химически науки
Научна специалност “Химична кинетика и катализ”
обявен в ДВ - бр. 67/28.07.2020 г.

кандидат Гл. ас. д-р Радостина Димитрова Палчева

Авторска справка, резюмета на трудовете, списък на научните трудове, хабилитационен труд

Председател на научното жури:

Проф. д-р Татяна Тодорова Табакова – становище, en

Членове на научното жури:

Проф. дхн Таня Стоянова Цончева – рецензия, en

Проф. д-р Александър Елияс Елияс – рецензия, en

Доц. д-р Димитринка Алексиева Николова – становище, en

Проф. д-р Антон Илиев Найденов – становище, en

Доц. д-р Станислава Методиева Андонова – становище, en

Доц. д-р Иванка Петрова Спасова – становище, en


 

13 февруари 2020 г.

Институт по катализ – БАН

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР

Професионално направление 4.2 Химически науки
Научна специалност “Химична кинетика и катализ”
обявен в ДВ - бр. 77/01.10.2019 г.

кандидат доц. д-р Маргарита Валентинова Габровска

авторска справка, резюмета на трудовете, списък на научните трудове, хабилитационен труд

Председател на научното жури:

Проф. д-р Татяна Тодорова Табакова – становище, en

Членове на научното жури:

Проф. дхн Таня Стоянова Цончева – рецензия, en

Проф. д-р Силвия Живова Тодорова – рецензия, en

Проф. д-р Васко Данаилов Идакиев – рецензия, en

Проф. д-р Антон Илиев Найденов – становище, en

Проф. д-р Константин Мавродиев Петров – становище, en

Доц. д-р Иванка Петрова Спасова – становище, en


 

13 февруари 2020 г.

Институт по катализ – БАН

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

Професионално направление 4.2 Химически науки
Научна специалност “Химична кинетика и катализ”
обявен в ДВ - бр. 77/01.10.2019 г.

кандидат гл. ас. д-р Катерина Иванова Алексиева

авторска справка, резюмета на трудовете, списък на научните трудове, хабилитационен труд

Председател на научното жури:

Доц. д-р Николай Иванов Велинов – становище, en

Членове на научното жури:

Проф. дн Соня Дамянова Иванова – рецензия, en

Проф. дн Веселина Георгиева Гаджева – рецензия, en

Проф. д-р Силвия Живова Тодорова – становище, en

Проф. д-р Илиана Борисова Начева – становище, en

Проф. д-р Радостина Константинова Стоянова – становище, en

Доц. д-р Йорданка Георгиева Каракирова – становище, en

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign