Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Процедури > Процедури 2023 English

Процедури 2023  

08 ноември 2023 г.

Институт по катализ – БАН

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

Професионално направление 4.2 Химически науки
Научна специалност “Химична кинетика и катализ”
обявен в ДВ бр. 55 от 27.06.2023 г.

кандидат Гл. ас. д-р Иван Богоев Иванов

Справка научни приноси извън хабилитационния труд,
Хабилитационна справкаРезюметата от публикациите, Списък на статии за конкурса

 

Председател на научното жури: 

Проф. д-р Силвия Тодорова – ИК – становище, en

Членове на научното жури:

Проф. дн Маргарита Попова - ИОХ ЦФ – рецензия, en

Проф. д-р Христиан Александров - СУ-ХФ – рецензия, en

Проф. д-р Антон Найденов – ИОНХ – становище, en

Проф. дн Юрий Кълвачев – ИК – становище, en

Доц. д-р Стела Минковска-Додова – ИК – становище, en

Доц. д-р Мая Шопска – ИК – становище, en

 


 

 

16 октомври 2023 г.

 

Институт по катализ – БАН

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

Професионално направление 4.2 Химически науки
Научна специалност “Химична кинетика и катализ”
обявен в ДВ бр. 55 от 27.06.2023 г.

кандидат Гл. ас. д-р Петя Цветанова Петрова

справка научни приноси, резюметата от публикациите, списък на статии за конкурса

 

Председател на научното жури: 

Доц. д-р Христо Господинов Колев – становище, en

Членове на научното жури:

проф. д-р Михаил Йорданов Михайлов – рецензия, en

проф. д-р Иванка Петрова Спасова – рецензия, en

Доц. д-р Елена Здравкова Иванова – становище, en

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign