Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Звена > Лаборатории English

Лаборатории  
Катализ за енергия и опазване на околната среда

Основните научни интереси на лабораторията са в интердисциплинарните области на: Получаване на хетерогенни катализатори и охарактеризирането им с физико-химични методи; Природа на каталитичното действие и механизъм на хетерогенно-каталитични реакции; Каталитични процеси и технологии за получаване на водород посредством реформинг на природен газ, биогаз и биоетанол; Пречистване на водород чрез конверсия на въглероден оксид с водна пара, включително в присъствие на серни съединения; селективно окисление на СО; фино очистване от CO2 чрез хидрогениране до метан; Катализатори за изгаряне на летливи органични съединения и окисление на СО; Катализатори на основата на слоести никелови филосиликати за частично хидрогениране на растителни масла за получаване на висококачествени втвърдени масла и мазнини като суровини за хранително-вкусовата промишленост; Дизайн на каталитични системи на базата на неблагородни метали нанесени върху въглен и керамични материали с приложение като аноди във водородни горивни клетки.


Ръководител

Заместник ръководител
Силвия Тодорова
Проф., д-р

(+359 2) 9792515
(+359 87) 9888069
email: todorova@ic.bas.bg

Татяна Табакова
Проф., д-р

(+359 2) 9792528

email: tabakova@ic.bas.bgТематични групи:
Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign