Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Звена > Лаборатории English

Лаборатории  
Катализ за енергия и опазване на околната среда
Нанесени метални катализатори

Традиционните и основни научни изследвания в тематичната група са свързани със синтеза, характеризирането и приложението на нанесени метални катализатори. Обекти на изследване са моно- и биметални нанесени катализатори, в които основният компонент е благороден (платина, паладий, рутений) или друг метал (желязо, кобалт, никел, сребро, мед). Едно от основните направления в лабораторията през последните 10 години, това е разработването на катализатори на основата на преходни метали и благородни метали, промотирани с преходни метали за пълно окисление на ЛОС, метан и СО. В изследванията като основни методи се използват трансмисионната и дифузно-отражателна ИЧ спектроскопия, хемисорбцията на водород, кислород, СО и СО2, измерване на каталитичната активност на образци в процеси на хидрогениране и окисление на СО, на въглеводороди и летливи органични съединения. В определени случаи ИЧС се използва в съчетание с обемен метод за измерване на хемисорбирани количества от различни газове. Изследванията с ИЧС се провеждат основно в статични и динамични условия “in situ” за изясняване на механизма на протичане на каталитични реакции. Използват се и други физични методи за изследване на нанесени катализатори (температурно-програмирана редукция, температурно-програмирана десорбция, ДТГ, рентгенофазов анализ, рентгенова фотоелектронна спектроскопия, електронна микроскопия).

Ръководител

Силвия Тодорова
Проф., д-р

(+359 2) 9792515
(+359 87) 9888069
email: todorova@ic.bas.bg

Научен състав:

Георги Кадинов, Доц., д-р
Красимир Тенчев, Доц., д-р
Мая Шопска, Доц., д-р
Анна Доцева, Гл. асистент, д-р
Илияна Христова, Асистент
Станислав Христов, Химик
Божидар Граховски, ДокторантСъобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign