Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Звена > Лаборатории English

Лаборатории  
Катализ за енергия и опазване на околната среда
Синтез и активност на метални и метало-оксидни катализатори

Дейността на тематичната група е насочена към подобряване и разработване на нови наноразмерни метални, оксидни и сулфидни хетерогенни катализатори за процеси, свързани с водородната енергетика, оползотворяване на важни за икономиката ресурси, опазване на околната среда, човешкото здраве и повишаване качеството на живот като основа за създаване на иновативни технологии чрез изясняване на връзката между състав, структура и каталитично поведение.

Научноизследователски направления:

Разработване на моно-, би- и три-металооксидни катализатори, за получаване на чист водород чрез конверсия на въглероден оксид с водна пара (КВОВП) в присъствие на серни съединения.
Разработване и приложение на наноразмерни нанесени метални и оксидни композиции с дефинирани структура и свойства, получени от системи със слоеста структура:

Слоести двойни хидроксиди - прекурсори на катализатори за фино очистване на богати на водород газови смеси от CO2 чрез хидрогениране до метан (метаниране), окисление на CO до CO2, получаване на водород чрез КВОВП, както и прекурсори за получаване на керамични пигменти. Изследване влиянието на модифициращи добавки върху структурата и каталитичното поведение на системите.

Слоести никелови филосиликати - прекурсори на катализатори за частично хидрогениране на растителни масла за получаване на висококачествени втвърдени масла и мазнини като суровини за хранително-вкусовата промишленост.
Дизайн на каталитични системи на базата на неблагородни метали нанесени върху въглен и керамични материали с приложение като аноди във водородни горивни клетки.

Прилагат се методите на нискотемпературна сорбция на азот, живачна порозиметрия, рентгенова дифракция, рентгенова фотоелектронна спектроскопия, рентгенова флуоресценция, инфрачервена спектроскопия, сканираща електронна микроскопия, дифузно-отражателна спектроскопия, раманова спектроскопия, електронен парамагнитен резонанс, хемисорбция на водород, температурно-програмирана редукция с водород, магнитна възприемчивост.


Маргарита ГабровскаРъководител

Маргарита Габровска
Проф., д-р

(+359 2) 9793578

email: margo@ic.bas.bg

Научен състав:

Димитринка Николова, Доц., д-р
Любомир Спасов, Гл. асистент, д-рСъобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign