Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Звена > Лаборатории English

Лаборатории  
Катализ за енергия и опазване на околната среда
Катализ за опазване на околната среда

Синтез на катализатори на базата на нанесени метални оксиди и хетерополи съединения; Физикохимично охарактеризиране на носители и катализатори; Каталитични процеси за получаване на чисти горива и опазване на околната среда, по-специално: реформинг на природен газ, биогаз и биоетанол за получаване на водород, пълно окисление на летливи органични съединения; фотокаталитично очистване на замърсени води и въздух. Изучаване връзката между каталитична активност и структура на катализатори и механизма на реакцията.


Соня ДамяноваРъководител

Соня Дамянова
Проф., дн

(+359 2) 9792588
(+359 2) 8702181
email: soniad@ic.bas.bg

Научен състав:

Нина Костова, Доц., д-р
Радостина Палчева, Гл. асистент, д-р
Искра Щерева, Химик изследователСъобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign