Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Звена > Лаборатории English

Лаборатории  
Дизайн и охарактеризиране на каталитични материали

Основните научни интереси на лабораторията са синтез, охарактеризиране с химични и физични методи за анализ и квантовoхимични и теоретични изследвания на каталитични материали. За синтез на катализатори успешно се прилагат методи на съутаяване, зол-гелен, механохимичен, термичен и др. Лабораторията разполага с апаратура за охарактеризиране на материали, чрез методите на Мьосбауерова спектроскопия, Рентгенова фотоелектронна спектроскопия, Оже електронна спектроскопия, Електронен парамагнитен резонанс и Рентгенова дифракция. Теоретичните изследвания са насочени към изучаване на атомно ниво на процесите, протичащи на повърхността на твърди тела с методите на теоретичната и изчислителна химия. Област на специален интерес е и системния анализ на процесите протичащи в хетерогенния катализ с метода ДФТ и др.

В лабораторията се извършва научна дейност, която има за цел установяване връзката между метода на получаване, електронната, кристалната и магнитната структури, каталитичните свойства и поведение на материалите.


Ръководител

Заместник ръководител
Георги Тюлиев
Проф., д-р

(+359 2) 9796638

email: tyuliev@ic.bas.bg

Николай ВелиновНиколай Велинов
Доц., д-р

(+359 2) 9792593

email: nikivelinov@ic.bas.bgТематични групи:
Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign