Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Звена > Лаборатории English

Лаборатории  
Дизайн и охарактеризиране на каталитични материали
Синтез и структура на катализатори и сорбенти

Научните интереси на колектива са основно в областта на неорганичното материалознание и по-конкретно спектрално изследване на фазов състав, електронна, кристална и магнитна структури на материалите в зависимост от метода на получаването им. В сътрудничество с други лаборатории се търси връзка между състава и структурата на твърдотелни материали от една страна и техните каталитични, магнитни, сорбционни свойства от друга. За охарактеризирането на материалите се използват следните методи:

  • 57Fe Мьосбауерова спектроскопия – на „ядрено ниво” се определят спиново и валентно състояние на елементите, електронна плътност и структура, тип на химичната връзка, фазов състав, стехиометрия и магнитни свойства на материалите;
  • Рентгенова дифракция – на „ниво кристалити” се определят кристална структура, среден размер на кристалитите, степен на дефектност и фазов състав.
  • Друго направление в научната дейност на групата обхваща синтез на наноразмерни и мултифункционални композитни материали на основата на оксиди на преходните метали: получаване на наноматериали чрез механохимичен синтез и активация, зол-гелен синтез (включително метод на Печини) и термичен синтез; синтез на нанесени наноматериали чрез импрегниране на молекулни сита и полидисперсни носители.

Научните резултати на групата са публикувани в повече от 200 статии в международни списания и материали от конференции, представени са на повече от 100 национални и международни научни форуми и са намерили значителен отзвук сред научната общност (повече от 1200 цитати). Членовете на група учавстват активно в изпълнението на национални и международни проекти, както и в обучението на студенти и докторанти.


Николай ВелиновРъководител

Николай Велинов
Доц., д-р

(+359 2) 9792593

email: nikivelinov@ic.bas.bg

Научен състав:

Таня Петрова, Гл. асистент, д-р
Борис Кунев, Химик изследователСъобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign