Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Звена > Лаборатории English

Лаборатории  
Дизайн и охарактеризиране на каталитични материали
Център по ЕПР спектроскопия

Добре дошли на страницата на Център по ЕПР спектроскопия!

Електронен парамагнитен резонанс (ЕПР) спектроскопията, известна още като Електрон спин резонанс (ЕСР) е метод, който позволява да се получи информация за структурата и свойствата на системи, притежаващи несдвоени електрони (парамагнитни системи). Несдвоените електрони често играят ключова роля за каталитичните, магнитните, химичните и физичните свойства на веществата.
ЕПР спектроскопията позволява определяне на локалното обкръжение на несдвоените електрони в материалите. С ЕПР се изследват: свободни радикали и дефекти индуцирани във веществата в резултат от външно въздействие (облъчване с йонизиращо лъчение, термично третиране и др.); парамагнитни йони на преходни метали; стабилни радикали в химията и биологията; кратко-живущи радикали и др. Областта на приложение на ЕПР спектроскопията е много широка и включва не само изследване на твърди вещества, но и течности и газове. ЕПР се използва също за извършване на количествени измервания в дозиметрията и датирането. Характеризира се с висока чувствителност, като позволява откриването на парамагнитни частици с концентрация 10-11-10-12 M. Метода е недеструктивен.
В момента ние работим в две области:

  1. Приложна ЕПР спектроскопия, която включва: ЕПР дозиметрия, идентифициране на свободни радикали в облъчени храни и лекарства, изучаване на термично индуцирани свободни радикали в храни, определяне на антиоксидантни свойства на храни и натурални продукти.
  2. Приложение на ЕПР спектроскопията в катализа за изучаване на окислителното състояние на преходни метали като: Cu(II), Mn(II), V(IV), Fe(III), Cr(III), Cr(V), Co(II), Rh(II), Ni(II), Mo(V), Ti(I), Ti(III) и др.

Центърът по ЕПР спектроскопия извършва и сервизни услуги.

Апаратура:

  • JEOL JES – FA100 ЕПР спектрометър, работещ в X – диапазон с възможност за измервания в две температурни области: от 50°C до 150°C и от -120°C до 50°C.
  • BRUKER ER200 D-SRC спектрометър, работещ в X и Q диапазон; приставка за работа при температури в интервала 100-500 K и 3.8-300 K; приставка за ЕНДОР при честота 0.5-36 MHz.
  • ADANI PS100X ‘mini’ ЕПР спектрометър работещ в X – диапазон с приставка за вариране на температурата в интервала 100-500 K.
  • BRUKER ER420 спектрометър работещ в Q – диапазон.Carl-Zeiss UV-VIS спектрометър.

 Млади и енергични хора (студенти и докторанти) са добре дошли да се присъединят към нас. Чувството за хумор и упоритост винаги са от полза.


Ръководител

Йорданка Каракирова
Доц., д-р

(+359 2) 9793591

email: daniepr@ic.bas.bg

Научен състав:

Катерина Алексиева, Гл. асистент, д-р
Ралица Младенова, Гл. асистент, д-рПроекти:

Инфраструктурен проект:

  • „Поставяне на основите на национален център по ЕПР спектроскопия” – ИРНИ 05. НФНИ - по програма за: „Изграждане и развитие на научна инфраструктура в областта на природните науки за съвместно използване от консорциум от минимум три научни организации” - 2007/2008.

Научни проекти:

  • „Изучаване с ЕПР спектроскопията вида и стабилността на радиационно-генерирани свободни радикали в гама-облъчени храни. Сравнителни изследвания с метода на електрофореза на ДНК”, НФНИ ТК-Х-1604 - 2006-2010.
  • „Изследване на структурата и дозиметричните свойства на захариди облъчени с високоенергитично лъчение” - по ЕБР с Университета в Гент, Белгия - 2006- 2009.
Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign