Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Звена > Лаборатории English

Лаборатории  
Съвременни окислителни процеси
Плазмени методи за синтез на каталитични материали

В Института по катализ при БАН са проекти¬рани и изградени инсталации за плазмохимично получаване на нанодисперсни прахове с плазма, получена посредством електродъгов и високочес¬тотен индукционен разряд, генериран във високо¬честотен плазмотрон. Двете инсталации са първи по рода си в страната ни и се разработват в сътрудничество с Института по неорганична химия, Рижки технологичен университет в Латвия и Института по химия, технология и металургия към Белградски университет в Сърбия.
Плазмените методи са приложими в различни области на промишлеността. Едно от направленията за практическо приложение на плазма е използва¬нето и за бърз и екологично чист синтез на фино диспергирани наночастици. Поради високите температури тя е особено ценен метод при синтез и обработка (сфероидизация, повърхностна модификация) на високо топими материали. В катализа плазмохимичните технологии се прилагат за синтез и акти¬виране на катализатори; отлагане на каталитично активни съединения и композити върху различни носители; модифициране на катализатори; регенериране на отработени катализатори. Плазмените методи намират приложение и за повишаване ефективността на каталитичните процеси, като реакционните газове се активират в плазма преди катализаторния слой.

Високочестотната индукционна плазма намира особено широко приложение, дължащо се на факта, че:

  • е чиста и не замърсява околната среда, защото не използва електроди;
  • е стабилна и може да се използва в широк диапазон на работните условия;
  • има относително голям обем и ниска плазмена скорост, в резултат на което се постига пълно стапяне и изпаряване на твърдите материали при обработката им поради по-дългото време на пре¬стой;
  • високата прецизност е важна за определяне на ефекта на замърсяване, както и за прогнозира¬не на плазмените свойства на обработваните материали;
  • високочестотното поле може да възбуди всякакви газове или газови смеси, което позволява неограничена гъвкавост при избора на плазмообразуващи газове в зависимост от вида на приложението, като могат да се получават нитриди в азотна атмосфера, карбиди в СО2 или оксиди във въздушна или кислородна атмосфера.

Ръководител

Владимир Георгиев
Гл. асистент, д-р

(+359 2) 9792594

email: vlado@ic.bas.bg

Научен състав:

Славчо Раковски, Проф., дн
Диана Филкова, Доц., д-р
Катя Миленова, Гл. асистент, д-рСъобщения

14 Март 2022
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign