Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Звена > Лаборатории English

Лаборатории  
Съвременни окислителни процеси
Озонохимия и катализ

Основно направление в тази тематична група е каталитичното разлагане на озон в газова фаза, което включва синтез и охарактеризиране на катализатори за разлагане на озон и изследване на механизма на реакцията. Други области на изследване са кинетиката и механизма на реакциите на озона с органични и полимерни съединения в течна фаза, деструкцията и стабилизацията на различни полимерни изделия. Специално внимание се отделя на използването на озона за утилизацията на различни замърсители на околната среда самостоятелно или в рамките на така наречените съвременни окислителни процеси. Изучават се и възможностите за приложението на озона като дезинфектант и стерилизиращ агент.

 


Ръководител

Методи Аначков
Доц., д-р

(+359 2) 9792505

email: anachkov@ic.bas.bg

Научен състав:

Тодор Батаклиев, Гл. асистент, д-р
Петя Каракашкова, Химик изследователСъобщения

14 Март 2022
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign