ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ“

Кандидат за академична длъжност „асистент” трябва да притежава образователно-квалификационна степен „магистър”. На длъжност „асистент“ по предложение на ръководител на лаборатория може да бъде назначен с трудов договор за срок не по-дълъг от две години докторант, отчислен с право на защита, но незавършил процедурата по защита на дисертационния си труд.

На длъжност „асистент“ може да бъде назначено и лице, което не е докторант. Назначаването се извършва по предложение на ръководител на лаборатория с трудов договор за срок не по-дълъг от четири години. В срока по договора лицето, заемащо длъжността „асистент”, предприема действия за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

Необходими документи:

За служители на ИК:

  1. Доклад от прекия ръководител на кандидата.

За външни на ИК:

  1. Заявление до Директора на ИОНХ-БАН за заемане на академичната длъжност „асистент“;
  2. Автобиография;
  3. Диплома за завършено висше образование (магистърска степен, копие);
  4. Медицинско свидетелство;
  5. Свидетелство за съдимост.

След изтичането на сроковете на договорите,  нов срочен трудов договор със същото лице не може да се сключва.

След придобиване на образователна и научна степен „доктор“ асистентът може да участва в обявен в ИК конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по реда на ЗРАСРБ, на Правилника за неговото приложение и на правилник на ИК-БАН.