ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“

Академичната длъжност „главен асистент“ се заема на основата на конкурс и избор от лице, което отговаря на минималните изисквания на ИК, определени с придобита образователна и научна степен „доктор“ в подходяща научна област.

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ се обявява с решение на Научния Съвет на ИК по мотивирано предложение на Директора или по предложение на ръководител на лаборатория. В мотивите трябва да се аргументира необходимостта от такава длъжност за развитие на тематиката на лабораторията.

Конкурсът се обявява в Държавен Вестник и на интернет страницата на ИК със срок за подаване на документите два месеца.

Кандидатите за участие в конкурса подават заявление за допускане, придружена от:

  1. Автобиография по европейски образец;
  2. Диплом за образователна и научна степен „доктор”;
  3. Медицинско свидетелство;
  4. Свидетелство за съдимост;
  5. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
  6. Списък на публикации;
  7. Справка за изпълнение на минималните изисквания, справка за научни приноси и доказателства към тези справки.

За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост. Документите се представят в един екземпляр на хартиен носител и пет екземпляра на електронен носител.