Обява

05.03.2024 г. до 05.05.2024 г.

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023- 2024 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС
за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г.
В срок от 05.03.2024 г. до 05.05.2024 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до Директора на
Институт по катализ- БАН.
За справки – Институт по катализ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11,
стая 201, тел. 971 2967 или в БАН-Администрация,
ул. „15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 979 5260.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до Директора на Институт по катализ – БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език (английски, немски, френски, испански), по който ще държат втория конкурсен изпит;
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 8. Фактура (или копие) за платена такса 40 лв. в Центъра за обучение при БАН-бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Изпитите ще се проведат:
по специалността 
от 10.06 до 14.06.2024 година,
по чужди езици от 17.06 до 21.06.2024 година.

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Института по катализ – БАН:

ШифърНаучна специалностРедовна форма Задочна форма
4.2 Химически науки (Химична кинетика и катализ)1
4.2Химически науки (Химия на твърдото тяло)1


Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023- 2024 г.

Обява   

14 Август 2023 г. – 13 Октомври 2023 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г.

В съответствие в съответствие с Решение № 441 на МС от 22.06.2023 г. и публикация в Държавен вестник се обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти.

В срок от 14.08.2023 г. до 13.10.2023 г.

кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по катализ- БАН.

За справки – Институт по катализ, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 11,
стая 231, тел. 979 3563 или в ЦО – БАН,

ул. „15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 979 5260.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до Директора на института, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език (английски, немски, френски, испански), по който ще държат втория конкурсен изпит. Кандидатите в конкурса могат да участват в конкурс за повече от една специалност.

 2. Автобиография;

 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;

 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

 5. Медицинско свидетелство;

 6. Свидетeлство за съдимост;

 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

 8. Фактура (или копие) за платена такса 40 лв. в Центъра за обучение при БАН- бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без диплома представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат: 

по специалността: от 04.12.2023 г. до 08.12.2023 г.,

по чужди езици: от 11.12.2023 г. до 15.12.2023 г.

Изисквания:

            Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00 (чл. 3., ал.11 от Правилника на БАН).


ШифърНаучна специалностРедовна форма Задочна форма
4.2 Химически науки (Химична кинетика и катализ)1
4.2Химически науки (Химия на твърдото тяло)1


Обява

14 Март 202312 Май 2023

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС
за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.
В срок от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до Директора на
Институт по катализ- БАН.
За справки – Институт по катализ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11,
стая 201, тел. 979 35 63 или в БАН-Администрация,
ул. „15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 979 5260.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до Директора на Институт по катализ – БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език (английски, немски, френски, испански), по който ще държат втория конкурсен изпит;
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН-бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Изпитите ще се проведат:
по специалността
от 12.06 до 16.06.2023 година,
по чужди езици от 19.06 до 23.06.2023 година.

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Институт по катализ – БАН:

ШифърНаучна специалностРедовна форма Задочна форма
4.2 Химически науки (Химична кинетика и катализ)1
4.2Химически науки (Химия на твърдото тяло)1