ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНАТА СТЕПЕН „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“

Научната степен „доктор на науките“ се присъжда на лица, които притежават образователната и научна степен „доктор“, след успешна защита на дисертационен труд и които отговарят на минималните изисквания на БАН и допълнителните изисквания на ИК за научната степен “доктор на науките“.

Кандидатът трябва да е регистриран в НАЦИД за придобита образователна и научна степен „доктор“. Той трябва да е подготвил дисертационен труд, съдържащ теоретични обобщения и решения на големи научни или научноприложни проблеми, които съответстват на съвременните постижения и представляват значителен и оригинален принос в науката. Дисертационният труд да е подготвен самостоятелно и не може да повтаря буквално темата и значителна част от съдържанието на представения за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

Необходими документи за защита:

  1. Автобиография;
  2. Дисертация;
  3. Автореферат;
  4. Копие на трудовете, включени в дисертацията;
  5. Списък на публикациите – общ и включени в дисертацията;
  6. Мнение на хабилитирани лица (ако има такива);
  7. Справка на точките по приложение 1
  8. Други материали по преценка на кандидата.

Документите се подават в един екземпляр на хартиен носител и седем екземпляра на електронен носител.