ПРИЕМАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ

Обучението за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в ИК се осъществява в следните форми: редовна докторантура, задочна докторантура, докторантура на самостоятелна подготовка.

Обучението в докторантура в ИК се извършва по акредитираните от Националната

Агенция за оценяване и акредитация (НАОА) докторски програми по научни специалности към професионално направление 4.2 Химически науки:

– Химична кинетика и катализ;  

– Химия на твърдото тяло.

Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е два месеца от момента на обявяването му в Държавен Вестник.

За докторанти могат да кандидатстват лица, притежаващи образователно-квалификационната степен “магистър” или с приравнена към тази степен диплома.

Кандидатите подават заявление до Директора на ИК и прилагат следните документи:

  1. Автобиография;
  2. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  3. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  4. Медицинско свидетелство;
  5. Свидетелство за съдимост;
  6. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

Конкурсът за докторанти се състои от писмен и устен изпит по специалността по конспект, приет от Научния съвет на ИК и утвърден от Директора, и по чужд език, избран от кандидата.

Кандидатите за докторанти се допускат до устен изпит по специалността при успех от писмения изпит, не по-нисък от “много добър” (4.50). Успешно издържали изпита по специалността са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността не по-ниска от “много добър” (4.50) и оценка “добър” (4.00) на изпита по чужд език. Научният съвет на ИК взема решение за зачисляване на успешно издържалите конкурса кандидати. НС утвърждава работното наименование на темата на бъдещата дисертация на зачисления докторан и в решението се посочва и научния ръководител на докторанта. За научен ръководител се избира хабилитирано лице.