Българска академия на науките
VІ-то О б щ о с ъ б р а н и е
ПРАВИЛА
ЗА РАБОТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАН


ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Обн., ДВ, бр. 85 от 15.10.1991 г., изм., бр. 90 от 22.10.1993 г., изм. и доп., бр. 123 от 22.12.1997 г., в сила
от 1.01.1998 г., изм., бр. 41 от 22.05.2007 г., бр. 101 от 28.12.2010 г., изм. и доп., бр. 30 от 12.04.2011 г., в
сила от 12.04.2011 г.


П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ – БАН


П Р А В И Л Н И К ЗА АТЕСТАЦИЯ НА ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ – БАН


АТЕСТАЦИОННА КАРТА НА ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ – БАН


И Н С Т Р У К Т А Ж И
В изпълнение на чл.275 от КТ и чл. 281 от КТ и Наредба №3 от 14.05.1996 г. за инструктаж на работниците и служителите тю безопасност, хигиена на труда и противопожарна безопасност /обн.в ДВ бр.44 от 1996 г./


НАРЕДБА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА ЗА ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ


ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА НАУЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ-БАН