Институтът по катализ (ИК) на Българската академия на науките (БАН) е създаден през 1983 година и впоследствие се развива като водещ център за каталитични изследвания в страната и в региона на Югоизточна Европа. При основаването си институтът фокусира дейността си в областта на фундаменталните и приложните изследвания на каталитични реакции и процеси, на техните кинетични закономерности, разработването на технологии за производство на катализатори, математични модели на каталитични реактори и процеси, ефективно координиране на изследователската дейност в областта на катализа между различните институции, които работят в тази област в България, експертна дейност, разработване и внедряване на производство на катализатори и приложение на промишлени каталитични процеси в национален мащаб. В първите години изследователската и развойна програма на института е насочена главно към разработване и прилагане на каталитични процеси и катализатори в химическата и нефтохимическата промишленост. През 90-те години на миналия век и по време на предприсъединителния период (1999-2006) основната научноизследователска дейност е адаптирана по такъв начин, че да отговори на потребностите и проблемите, пред които е изправено цялото човечество (технологични, екологични и социални проблеми) в съответствие с предприсъединителната стратегия на Европейския съюз, приета в Люксембург през декември 1997 г. и целите и приоритетите на Пета и Шеста европейски рамкови програми. В този период в ИК специално внимание се отделя за разработване на наноструктурирани каталитични материали имащи отношение към опазването на околната среда и чисти производства, най-вече екологично чисто производство на енергия

В ИК е организирано и обучение на дипломанти и докторанти. ИК участва активно в изпълнението на проекти по линия на Рамковите програми на Европейския съюз, също така в голям брой изследователски проекти, финансирани от ФНИ, НАТО, ЮНИДО, ЮНЕСКО и други. Тези проекти са насочени към повишаване на нивото на изследователската дейност и подобряване на качеството на обучение на докторанти и дипломанти и те успешно проправят пътя за присъединяване към Европейската изследователска общност (ERA). ИК придобива добра репутация като изследователска институция в Европа и успява да установи делови контакти със сродни институции в Европейския съюз и други международни научноизследователски организации извън ЕС. ИК е седалище на Клуба на българските каталитици (КБК), основан през 1992 година. Непосредствено след учредяването си КБК стана колективен член на Европейската федерация на каталитичните дружества (EFCATS) и на световната Международна асоциация на каталитичните дружества (IACS). ИК бе главен организатор на Седмия европейски конгрес по катализ, проведен през 2005 година в София. ИК е организатор на традиционните Международни симпозиуми по хетерогенен катализ, конференциите на Клуба на българските каталитици, Националните методологични работни съвещания по катализ и на Международните работни срещи по Електронен парамагнитен резонанс на неподредени системи. ИК организира и работни срещи и съвещания по линия на НАТО и ЮНИДО. ИК е активен член на Балканската асоциация за опазване на околната среда (B.EN.A).

 

Институт по катализ е седалище на Българското ЕПР дружество, което е едно от първите членове на Европейската федерация на ЕПР дружествата. Българското ЕПР дружество е организатор на 12 международни конференции по Електронен магнитен резонанс на неподредени системи (EMARDIS).