Ръководител: Силвия Тодорова, Проф. д-р
(+359 2) 9792515, (+359 87) 9888069
email: todorova@ic.bas.bg


Заместник ръководител: Татяна Табакова, Проф. д-р
(+359 2) 9792528
email: tabakova@ic.bas.bg

Основните научни интереси на лабораторията са в интердисциплинарните области на: Получаване на хетерогенни катализатори и охарактеризирането им с физико-химични методи; Природа на каталитичното действие и механизъм на хетерогенно-каталитични реакции; Каталитични процеси и технологии за получаване на водород посредством реформинг на природен газ, биогаз и биоетанол; Пречистване на водород чрез конверсия на въглероден оксид с водна пара, включително в присъствие на серни съединения; селективно окисление на СО; фино очистване от CO2 чрез хидрогениране до метан; Катализатори за изгаряне на летливи органични съединения и окисление на СО; Катализатори на основата на слоести никелови филосиликати за частично хидрогениране на растителни масла за получаване на висококачествени втвърдени масла и мазнини като суровини за хранително-вкусовата промишленост; Дизайн на каталитични системи на базата на неблагородни метали нанесени върху въглен и керамични материали с приложение като аноди във водородни горивни клетки.

Научни групи

Нанесени метални катализатори

Ръководител: Силвия Тодорова, Проф. д-р
(+359 2) 9792515, (+359 87) 9888069
email: todorova@ic.bas.bg

Научен състав:
Мая Шопска, Доц. д-р
Радостина Палчева, Доц. д-р
Илияна Христова, Гл. ас. д-р
Анна Доцева, Гл. ас д-р
Стефан Атанасов, Асистент
Георги Кадинов, Д-р
Чавдар Бонев, Д-р
Красимир Тенчев, Д-р
Диана Филкова, Д-р
Божидар Граховски, Химик
Станислав Христов, Химик
Иванка Иванова, Техник, химия
Лазар Минков, Техник, химия