Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: +359 2 9793563;
факс: +359 2 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

Портиерна:
тел: +359 2 979 25 01;