Традиционните и основни научни изследвания в тематичната група са свързани със синтеза, характеризирането и приложението на нанесени метални катализатори. Обекти на изследване са моно- и биметални нанесени катализатори, в които основният компонент е благороден (платина, паладий, рутений) или друг метал (желязо, кобалт, никел, сребро, мед). Едно от основните направления в лабораторията през последните 10 години, това е разработването на катализатори на основата на преходни метали и благородни метали, промотирани с преходни метали за пълно окисление на ЛОС, метан и СО. В изследванията като основни методи се използват трансмисионната и дифузно-отражателна ИЧ спектроскопия, хемисорбцията на водород, кислород, СО и СО2, измерване на каталитичната активност на образци в процеси на хидрогениране и окисление на СО, на въглеводороди и летливи органични съединения. В определени случаи ИЧС се използва в съчетание с обемен метод за измерване на хемисорбирани количества от различни газове. Изследванията с ИЧС се провеждат основно в статични и динамични условия “in situ” за изясняване на механизма на протичане на каталитични реакции. Използват се и други физични методи за изследване на нанесени катализатори (температурно-програмирана редукция, температурно-програмирана десорбция, ДТГ, рентгенофазов анализ, рентгенова фотоелектронна спектроскопия, електронна микроскопия).