на хетерогенни катализатори

Основните научни интереси на тематичната група “Научни основи за синтез и подбор на хетерогенни катализатори” включват фундаментални и приложни изследвания върху синтеза, охарактеризирането и активността на нови хетерогенни катализатори. Групата изпълнява експериментални интердисциплинарни изследвания, целящи изучаване на връзката между структура и каталитична активност. Специално внимание се отделя на използването на различни методи на получаване на наноструктурни материали с предварително зададени свойства. През 80-те години на миналия век са създадени нови катализатори за азотната промишленост, внедрени са технологии за тяхното производство и са патентно защитени. През 1995 г. в групата започват пионерни изследвания на златни катализатори за реакцията на ниско-температурна конверсия на въглероден оксид с водна пара (КВОВП). В следващите години и понастоящем значителни усилия са насочени за разработване на наноразмерни златни катализатори върху различни метало-оксидни носители (Fe2O3, TiO2, ZrO2, СеО2, модифициран с оксиди на редко-земни и преходни елементи CeO2, смесени метални оксиди), които проявяват много висока каталитична активност в реакции, свързани с получаване на чист водород чрез КВОВП и селективно окисление на СО и опазване на околната среда (окисление на въглеводороди, ниско-температурно окисление на CO, очистване на азотни оксиди в отпадни газове). Синтезирани са нови съвременни материали - наноструктурирани мезопорести оксиди - TiO2 и ZrO2, титаново-оксидни нанотуби и цериево-оксидни нанопръчици и са използвани като перспективни носители. Резултатите от изучаването на златните катализатори са обобщени в 2 патента, повече от 100 публикации в международни списания и сборници от международни научни форуми, които се посрещнат със значителен интерес от научната общност (над 3000 цитата) и са представени на повече от 150 национални и международни научни мероприятия. Научният колектив участва в изследвания в рамките на съвместни проекти по програма COST, NATO, национални, двустранни международни и междуакадемични проекти с Университети и академични институти от Белгия, Франция, Италия, Испания, Полша. Румъния, Гърция и Китай.