Научни основи за синтез и подбор на хетерогенни катализатори

Основните научни интереси на тематичната група “Научни основи за синтез и подбор на хетерогенни катализатори” включват фундаментални и приложни изследвания върху синтеза, охарактеризирането и активността на нови хетерогенни катализатори. Групата изпълнява експериментални интердисциплинарни изследвания, целящи изучаване на връзката между структура и каталитична активност. Специално внимание се отделя на използването на различни методи на получаване на наноструктурни материали с предварително зададени свойства.
През 80-те години на миналия век са създадени нови катализатори за азотната промишленост, внедрени са технологии за тяхното производство и са патентно защитени. През 1995 г. в групата започват пионерни изследвания на златни катализатори за реакцията на ниско-температурна конверсия на въглероден оксид с водна пара (КВОВП). В следващите години и понастоящем значителни усилия са насочени за разработване на наноразмерни златни катализатори върху различни метало-оксидни носители (Fe2O3, TiO2, ZrO2, СеО2, модифициран с оксиди на редко-земни и преходни елементи CeO2, смесени метални оксиди), които проявяват много висока каталитична активност в реакции, свързани с получаване на чист водород чрез КВОВП и селективно окисление на СО и опазване на околната среда (окисление на въглеводороди, ниско-температурно окисление на CO, очистване на азотни оксиди в отпадни газове). Синтезирани са нови съвременни материали – наноструктурирани мезопорести оксиди – TiO2 и ZrO2, титаново-оксидни нанотуби и цериево-оксидни нанопръчици и са използвани като перспективни носители.
Резултатите от изучаването на златните катализатори са обобщени в 3 патента, повече от 150 публикации в международни списания и сборници от международни научни форуми, които се посрещнат със значителен интерес от научната общност (над 5000 цитата) и са представени на повече от 150 национални и международни научни мероприятия.
Научният колектив участва в изследвания в рамките на съвместни проекти по програма COST, NATO, национални, двустранни международни и междуакадемични проекти с Университети и академични институти.

Ръководител:

Васко Идакиев
доктор
тел. (+359 2) 9792568
email: idakiev@ic.bas.bg

Научен състав:

 

 

Татяна Табакова
професор д-р
тел. (+359 2) 9792528
email: tabakova@ic.bas.bg

 

 

Иван Иванов
доцент д-р
тел. (+359 2) 9792528
email: bogoev@ic.bas.bg

 

 

 

 

 

Петя Петрова
доцент д-р
тел. (+359 2) 9792572
email: petia@ic.bas.bg

 

 

 

Люба Илиева
Доктор
тел. (+359 2) 9792572
email: luilieva@ic.bas.bg

 

 

Мария Анчина
химик
тел. (+359 2) 9792572
email: manchina@ic.bas.bg