Автоматизиран лабораторен реактор Конталаб

  Retch PM 100 високоенергитична планетарна топкова мелница.

  Buchi B-190 спрей сушилня

  Лабораторна преса

  Каталитична апаратура за реформинг на метан

  Каталитична апаратура за пълно окисление на летливи органични вещества

  Рентгенова фотоелектронна спектроскопие (XPS) / Електронен спектрометър за химически анализ (ESCA)

Диференциален сканиращ калориметър 111, Сетарам, 1982 за ТПР и ТПД

  JEOL JES – FA100 ЕПР спектрометър

Quantachrome Nova 1200e анализатор за специфична повърхност

Мьосбауеров спектрометър – WissEl – Wissenschaftliche Elektronik GmbH