Основно направление в тази тематична група е каталитичното разлагане на озон в газова фаза, което включва синтез и охарактеризиране на катализатори за разлагане на озон и изследване на механизма на реакцията. Други области на изследване са кинетиката и механизма на реакциите на озона с органични и полимерни съединения в течна фаза, деструкцията и стабилизацията на различни полимерни изделия. Специално внимание се отделя на използването на озона за утилизацията на различни замърсители на околната среда самостоятелно или в рамките на така наречените съвременни окислителни процеси. Изучават се и възможностите за приложението на озона като дезинфектант и стерилизиращ агент.