Оползотворяване на каталитични материали

Рециклиране и повторна употреба на отработени катализатори и други съвременни материали

Изследователските дейности на екипа са фокусирани върху рециклирането и повторната употреба на критични суровини (critical raw materials, CRM) от отпадъци (основно отработени автомобилни катализатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване, WEEEs), съответно метали от платиновата група (PGM) и редкоземни елементи (REE). Нашата специализация включва лабораторни експерименти за получаване на катализатори за опазване на околната среда с ниско или нулево съдържание на платинови метали, както и детайлно характеризиране на прекурсори, междинни продукти и крайни материали с цел подобряване на тяхното каталитично поведение. Нашите научни интереси са в областта на материалознанието и по-специално дизайн, синтез и нови приложения (повторно използване) на рециклираните материали: сравнителни изследвания на обемни и наноразмерни материали; подобряване и оптимизиране на лабораторни и индустриални методи за синтез; in situ и ex situ Мьосбауерова спектроскопия и прахова рентгенова дифракция; релаксационни явления, суперпарамагнетизъм, смесеновалентни съединения; екологични проблеми, зелени и устойчиви химични процеси и др.

Специално внимание в нашите изследвания се отделя на разкриването на потенциала на механохимията като: а) по-екологичен, по-ефикасен и индустриално приложим метод за устойчиво и екологично третиране на материали (пролучаване на катализатори, селективно излугване на метали и др.); б) подобряване на свойствата на материалите за по-нататъшното им повторно използване при синтез на активни катализатори за пречистване на отпадъчни води и газове, производство на нови автомобилни катализатори и др.

Екипът непрекъснато увеличава своя капацитет с натрупване на научен опит и публикационна дейност. Това го прави желан партньор в съвместни проекти: два настоящи европейски проекта, свързани с механохимията, четири COST акции, както и множество национални проекти, фокусирани върху получаването на катализатори, изследване на фини прахови частици, биогенни материали и др.

Европейски проекти:

1.) H2020-MSCA-RISE-2020, Проект № 101007669: Химия на металите от групата на платината, CHemPGM (2021-2025)

2.) Проект H2020 ERA-MIN3: Подобрено микровълново рециклиране на редкоземни елементи и пластмаса от отпадъци от електрическо и електронно оборудване и повторната им употреба в производството на нови магнитни компоненти (MW4REMAM), проект № 237 (2022-2025)

Ръководител: 

Зара Черкезова-Желева
професор д-р
тел. (+359 2) 979 35 77
e-mail: zzhel@ic.bas.bg
стая 114

Научен състав:

Даниела Панева
доцент д-р
тел: (+ 359 2) 979 35 77;
e-mail: daniela@ic.bas.bg
стая 114

Анна Василева Василева
химик-техник
тел. (+359 2) 979 25 03
email: annasg01112@gmail.com
стая 216

Мария Росенова Събева
химик-техник
тел. (+359 2) 979 25 03
email: maria.sabeva.ms@gmail.com
стая 216

Калоян Росенов Иванов
химик-техник
тел. (+359 2) 979 25 03
email: kaloian1111@gmail.com
стая 216

Катерина Веселинова Михайлова
химик-техник с висше образование
тел. (+359 2) 979 25 03
email: kate.wess17@gmail.com
стая 216